Smernica OV DPO Poprad - 1/2013 pre súťaže 5 členných kolektívov mladých hasičov v okrese Poprad

Smernica OV DPO Poprad - 1/2013 pre súťaže 5 členných kolektívov mladých hasičov v okrese Poprad

Táto smernica bola schválená komisiou mládeže OV DPO Poprad dňa 21.1.2013 a POV DPO Poprad 7.2.2013. Nadobúda účinnosť dňom schválenia. Ruší sa smernica 1/2011. Všetky zmeny oproti tejto smernici musí usporiadateľ odsúhlasiť s komisiou mládeže pred začiatkom výcvikového roku (napr. nedostatok priestoru v telocvični). Táto smernica platí pre súťaže zaradené do Podtatranskej olympiády mladých hasičov (POMH). Každý usporiadateľ uvedie vo svojich propozíciách iba zmeny, alebo odchýlky oproti tejto smernici. Pre organizáciu súťaži 5 členných kolektívov sa použijú primerane platné Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň, ak táto smernica neurčuje inak.

1. Kategórie:

Dve - jedna chlapci, druhá dievčatá. Ak je v dievčenskom kolektíve aspoň jeden chlapec, kolektív sa zaradí medzi chlapcov. Kolektív tvorí 5 až 6 členov vo veku 6 – 15 rokov. Pri šesť člennom kolektíve sa škrtá vek najmladšieho člena.

Šiesty člen sa zapája ľubovoľne do plnenia disciplín. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže   v zmysle platných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v deň konania súťaže nesmie dovŕšiť 16 rokov.  Pri vstupnej kontrole sa každý člen musí preukázať platným preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca (stačí fotokópia). V prípade nepredloženia oboch preukazov bude členovi započítaný max. vek t.j. 15 rokov. Kolektív nebude pripustený na štart ak bude pri štartujúcom pochybnosť o veku 15 rokov. Súťažiaci smie štartovať iba za jeden kolektív.

Ustrojenie súťažiacich: rovnošata alebo športové oblečenie / podľa možnosti jednotné/ presahujúce lakte a kolená. Obuv pracovná alebo športová. Nie je povolená obuv s kovovými štupľami a atletické tretry.

2. Propozície:

Usporiadateľ je povinný propozície k súťaži odsúhlasiť na OV DPO Poprad minimálne 4 týždne pred súťažou a minimálne 2 týždne pred súťažou zverejniť na týchto webových stránkach: www.podtatranskahl.sk, www.ovdpopoprad.717.cz. Zároveň usporiadateľ pošle propozície na mailové adresy DHZ, ktoré pracujú s mládežou a sú hodnotené v POMH. V prípade, že sa zmenil dátum a čas súťaže oproti schválenému v kalendári súťaži, alebo sú súťažné disciplíny pozmenené (hlavne v hale v prípade krátkych vzdialenosti), je povinný propozície k súťaži odsúhlasiť min. 6 týždňov pred súťažou a min. 4 týždne pred súťažou zverejniť na webových stránkach.

3. Prihlášky:

Na súťaž sa kolektív prihlasuje min. päť dní pred súťažou. Pri prezentácii vedúci predloží vypísanú súpisku, ktorá je pre všetky súťaže jednotná a je zverejnená na vyššie uvedených webových stránkach. V prípade neprihlásenia kolektívu do termínu, výsledok z tejto súťaže nebude kolektívu započítaný do okresnej súťaže „POMH“.

4. Štartovné:

Štartovné je 3,50 € a platí sa pri prezentácií v deň súťaže spolu so stravným ak si ho vedúci nahlási.

5. Disciplíny:

5.1 Štafeta 5x30m

Použijú sa primerane platné Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň, pre štafetový beh na 400 m s týmito zmenami a doplnkami: Ako štafetový kolík slúži prúdnica položená na štartovej čiare prvého súťažiaceho, polospojkou otočenou k súťažiacemu. Náradie je uložené v strede dráh. Dráhy sú vedľa seba, odovzdávky v protismere. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého súťažiaceho. Náradie na všetkých úsekoch sa nesmie navzájom dotýkať. Hadica nesmie slúžiť ako podložka pod polospojku, alebo pod iné náradie. Na 1. a 3. úseku medzi zubami polospojok musí byť min. medzera na kontrolnú šablónu. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Rozhodujúce je postavenie nôh na štartovej čiare. Preberajúci nesmie vstúpiť do dráhy, ak nemá jednoznačne sám štafetový kolík v ruke. Ak kolík spadne pri preberaní a obaja sa ho dotkli, môže ho zdvihnúť ktorýkoľvek.

Úseky:

1. úsek - súťažiaci spojí dve ľubovoľne uložené hadice „C“ (štafetový beh na 400m – druhý úsek)

2. úsek - súťažiaci napojí voľne uloženú karabínku na oko spätnej klapky sacieho koša (štafetový beh    na 400m – štvrtý úsek)

3. úsek - súťažiaci pripojí ľubovoľne uloženú hadicu „B“ k rozdeľovaču (štafetový beh na 400m – ôsmy úsek)

4. úsek - súťažiaci prenesie hasiaci prístroj na vzdialenosť 5m na podložku 50x50cm. (štafetový beh na 400m – siedmy úsek)

5. úsek - súťažiaci spojí dve hadice „C“ na rozdeľovač postavený v smere behu a prúdnicu. Polospojky sú neodvinuté, voľne preložené v smere behu cez hadice a nesmú sa dotýkať zeme. Súťažiaci pri prebehnutí cieľom musí držať prúdnicu tak, aby bolo jednoznačne určené, či je správne napojená. Nesmie byť držaná za polospojky, alebo jednou rukou za prúdnicu a druhou za hadicu. Po prebehnutí cieľom položí napojenú prúdnicu na zem. (štafetový beh na 400m – deviaty úsek, s opravou textu zverejnenou v časopise Požiarnik 5/2011, alebo na www.dposr.sk)

Štafeta 5x ... m (v hale v prípade krátkych vzdialenosti) – zmeny

Šírka dráh je min. 1m. Dĺžka dráh je podľa priestorových možností. Ako štafetový kolík môže slúžiť aj klasický štafetový kolík, vtedy ho súťažiaci drží v ruke. Všetci súťažiaci stoja na jednej strane dráh (štartová čiara). Náradie je uložené na druhej strane dráh. Každý súťažiaci po splnení úlohy na svojej dráhe beží späť. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého súťažiaceho.

4. úsek – podložka je na konci dráhy, hasiaci prístroj je vzdialený 5m od konca dráhy.

5. úsek – ak sa použije klasický štafetový kolík prúdnica leží vľavo od hadíc polospojkou otočenou k súťažiacemu.

Pospájané náradie zostáva ľubovoľne uložené na mieste. Hadicové vedenie sa nerozťahuje. Súťažiaci prebehne cieľom bez prúdnice, alebo so štafetovým kolíkom, ak sa použije.

Hodnotenie:

Je podľa platných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň pre štafetový beh na 400 m s tým, že za každý nevykonaný, alebo nesprávne vykonaný úkon je 5 trestných sekúnd. Ak súťažiaci odpojí prúdnicu od hadice v cieli pred kontrolou rozhodcom, považuje sa to za chybné spojenie.

5.2 Štafeta dvojíc

Popis dráhy:

Šírka dráhy je 5m, dĺžka dráhy je 35m. Vo vzdialenosti 2m od štartovej čiary je čiara na ktorej je postavená stočená hadica C spojkami k štartujúcemu. Vľavo od nej je položená prúdnica polospojkou k štartujúcemu. Vo vzdialenosti 20 m od štartovej čiary je umiestnený hydrantový nástavec s polospojkou C. Vo vzdialenosti 9 m od nástavca je čiara na odloženie napojenej prúdnice. Vo vzdialenosti 15 m od nástavca je méta z kužeľa na obrátku.

Vykonanie štafety:

Na signál štartéra vybieha veliteľ, obehne métu a vráti sa za štartovú čiaru. Pri obiehaní méty sa jej ani jeden zo štartujúcich nesmie dotknúť akoukoľvek časťou tela a nesmie ju obehnúť tzv. úkrokom, čiže v žiadnom okamihu nesmie mať métu po ľavej ruke.

Po dobehnutí veliteľa do cieľa sa z prvej dvojice každý vyzbrojí jedným náradím a dobehne k hydrantovému nástavcu. Jeden súťažiaci rozvinie stočenú hadicu tak, aby dopadla za hydrantový nástavec a jednu polospojku podá (nesmie ju hodiť) až za úrovňou nástavca druhému súťažiacemu, ktorý drží prúdnicu. Potom pripojí druhú polospojku na hydrantový nástavec. Nie je chybou ak polospojka pri podávaní neúmyselne vypadne z ruky. Druhý súťažiaci v ľubovoľnom poradí rozloží hadicu, napojí prúdnicu a položí ju tak aby ležala minimálne na vyznačenej čiare, alebo za ňou. Náradie musí byť napojené na obidva ozuby. Obaja súťažiaci obehnú métu a vrátia sa za štartovú čiaru. Po prebehnutí cieľa oboma súťažiacimi, vybieha druhá dvojica. Obehne métu a pri ceste späť prvý člen v ľubovoľnom poradí odpojí prúdnicu, preloží jeden koniec hadice, druhý koniec odpojí od nástavca. Druhý člen bez pomoci prvého člena musí stočiť hadicu do dosiahnutia úrovne nástavca. Hadica musí byť stočená tak, aby ani jede koniec nebol dlhší ako priemer stočenej hadice. Zvinutá hadica nesmie mať pretočenie (polobrátku) a na začiatku dvojité preloženie Vnútorným stredom stočenej hadice nesmie prejsť polospojka hadice C. Druhý člen, ktorý stáča hadicu, môže hadicu chytiť a začať ju stáčať až po preložení hadice, keď má obe polospojky pred sebou v smere k nástavcu. Pri prekladaní hadice nesmie prvý člen druhému žiadnym spôsobom pomáhať, nesmie prevliekať a prehadzovať hadicu pod akoukoľvek časťou tela, alebo podbiehať člena. Preloženú hadicu nesmie držať, alebo rovnať, iba ak hadicu rovná počas prekladania hadice. Považuje sa to za nesprávnu prácu. Po skončení činnosti sa obaja s náradím vrátia za štartovú čiaru. Pokus končí prebehnutím posledného štartujúceho cieľom. Náradie sa v cieli nehádže. Ak súťažiacemu po prebehnutí cieľom hadica spadne a rozvinie sa, čiže nie je možné skontrolovať jej zvinutie, považuje sa to za nezvinutie rozpadnutej hadice. Stočená hadica v cieli musí mať celistvý tvar. Opustiť priestor štartu môže družstvo až na pokyn rozhodcu po kontrole správneho stočenia hadice. Každý člen musí obehnúť métu a musí sa pozdĺž hadicového vedenia, méty a nástavca pohybovať tak, aby ich mal vždy po pravej ruke. Chodenie po nesprávnej strane vedenia sa považuje:

- ak súťažiaci preskočí neúplne rozvinutú hadicu,

- ak aspoň jednou nohou prekročí rozvinutú hadicu,

- ak zabudne odpojiť hadicu od nástavca a musí sa otočiť a vrátiť späť aby ju odpojil.

Šliapnutie na hadicu sa nepovažuje za chybu. Keď sa pri ceste od štartu k méte rozpadne stočená hadica pred dosiahnutím úrovne hydrantového nástavca, musí ju súťažiaci stočiť a až potom môže pokračovať v činnosti. Platí to aj pri ceste so stočenou hadicou od nástavca do cieľa.

Štafeta dvojíc (v hale v prípade krátkych vzdialenosti) – zmeny

Šírka dráhy je min. 3m, dĺžka dráhy je podľa priestorových možností. Dodržať vzdialenosť 2m od štartovej čiary na náradie a 9m medzi hydrantovým nástavcom a čiarou na odloženie napojenej prúdnice. Ostatne vzdialenosti primerane skrátiť.

Hodnotenie:

Za každý nevykonaný, alebo nesprávne vykonaný úkon je 5 trestných sekúnd.

Nesprávne úkony:

predčasné vybehnutie každého člena, nesprávne obehnutie méty, nezvinutie rozpadnutého kotúča, nesprávne rozvinutie hadice pred hydrantovým nástavcom, nesprávne napojenie hadice na hydrantový nástavec, alebo hadice a prúdnice (na jeden ozub), neodloženie napojenej prúdnice na vyznačenú čiaru, pomoc pri stáčaní hadice druhým členom, neúplné zvinutie hadice, zlé stáčanie hadice, hodenie náradia, chôdza po nesprávnej strane aj viackrát pri jednom súťažiacom

Pokus je neplatný:

za dva predčasné štarty veliteľa, ak ktorýkoľvek súťažiaci neobehne métu, ak súťažiaci dobehne do cieľa bez náradia, aj keď sa po náradie vráti, ak súťažiaci nezvinie vôbec hadicu, alebo ju zvinuje tak, že nemá tvar zvinutej hadice (približne kruhový).

5.3 Uzlová štafeta

Výška stojanu je 1m a šírka min. 2m. Všetky laná mimo úväzu na prúdnici musia byť 2m dlhé s priemerom 8-12mm. Laná sú voľne prevesené cez stojan tak, aby sa nedotýkali zeme. Štartová čiara je 2m od stojana. Skracovačka sa viaže prvá a úväz na prúdnici posledný. Uzly si štartujúci žrebujú. Všetky uzly musia byť uviazané tak, ako sú vyobrazené na obrázkoch v platných Pravidlách pre celoštátnu hru Plameň. Skracovačka je funkčná vtedy, keď pri zatiahnutí za voľné konce nedôjde k rozviazaniu uzla. Lodný uzol, plochá spojka a tesársky uzol sú funkčné vtedy, keď sú uviazané tak, ako sú vyobrazené. Na tesárskom uzle musia byť min. tri celé otočky lana. Pri úväze na prúdnici slučka na konci môže byť vzdialená max. 15cm od výstreku prúdnice. Nezáleží na ktorú stranu je táto slučka otočená. Pri zdvihnutí prúdnice za lano sa nesmú slučky rozpadnúť. Oko vytvorené lanom na hadici je za polospojkou vo vzdialenosti max. 15cm od spoja polospojok. Lano pri uviazaní úväzu na prúdnicu musí zostať prevesené cez brvno stojana. Vrecko s koncom lana musí byť na strane prúdnice. Tesársky uzol, lodný uzol a plochá spojka sa viažu okolo brvna stojana. Uzly musia byť vyobrazené na formáte minimálne A5 (fotografické, alebo grafické), nie napísané. Vyobrazenie uzlov musí byť upevnené mimo brvna na ktorom sa viažu uzly.

Hodnotenie:

Za chybne uviazaný uzol, za predčasné začatie činnosti (ak štartujúci, ktorý viazal uzol neprebehol za štartovú čiaru a ďalší už vyštartoval) je 5 trestných sekúnd. Za odmietnutie uviazania uzla je 15 trestných sekúnd. Akákoľvek pomoc (aj slovná) vedúceho, alebo iného člena kolektívu sa hodnotí ako neplatný pokus.

6. MTZ:

Pri súťažiach v hale náradie a výzbroj zabezpečí usporiadateľ jednotné. Karabínka musí byť z guľatiny s priemerom 8mm a dĺžkou 8cm. Pri súťažiach vonku na štafete 5x30m kolektív môže použiť vlastnú štafetovú prúdnicu a na 5. úseku vlastné hadice a rozdeľovač. Na štafete dvojíc vlastnú hadicu a prúdnicu. Vlastné náradie bude po ukončení pokusu kontrolované (hadica dĺžka min. 9,5m, prúdnica dĺžka min. 25cm, rozdeľovač na troch podperách. Ak vlastné náradie nebude spĺňať požadované parametre, kolektív bude mať neplatný pokus). Na všetkých polospojkách musí byť tesnenie upravené tak, aby nerobilo problém ich spájanie a odpájanie. Použité náradie musí byť primerane vhodné pre deti.

7. Celkové hodnotenie:

Od výsledného súčtu časov zo súťažných disciplín budú odpočítané výhodové body za vek súťažiacich podľa tabuľky v súpiske KMH. O poradí rozhodne súčet časov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach, pri rovnosti bodov rozhodne lepšie umiestnenie v štafete 5 x 30 m, potom v štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete. Prvenstvo získa družstvo s najnižším počtov bodov. Pri úmyselnom pozmeňovaní údajov v súpiske bude kolektív vylúčený (aj pri dodatočnom zistení).

8. Ocenenia:

Usporiadateľ zabezpečí pre prvé tri kolektívy v oboch kategóriách ocenenie, s prihliadnutím na to, či je kolektív päťčlenný, alebo šesťčlenný. V prípade udeľovania putovnej ceny, uvedie v propozíciách spôsob oceňovania, či je jedna spoločná, alebo pre každú kategóriu samostatne, prípadne získanie tejto ceny natrvalo.

9. Protesty:

V zmysle platných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň s vkladom 5,- €. Videozáznamy sa nepripúšťajú. V prípade nešportového, alebo nedisciplinovaného správania sa členov kolektívu, vedúceho kolektívu, alebo funkcionárov kolektívu, bude kolektív vylúčený zo súťaže. Vedúci kolektívu počas celej doby súťaže zodpovedá za disciplínu a bezpečnosť svojich členov KMH. Ak je súťaž v hale, je zakázané pohybovať sa súťažiacim po palubovke mimo nástupu a plnenia disciplín. Vedúcim a iným funkcionárom kolektívov je zakázané zdržiavať sa na palubovke počas súťaže. Bude sa to považovať za nedisciplinované správanie.

 

OV DPO POPRAD