Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 9. ročník

Dátum a miesto konania: 22.jún 2013 (sobota) o 22:00 hodine v Spišskom Bystrom  -  Kubašok – areál DHZ
Usporiadateľ: Obecný úrad  a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: pozvané družstvá mužov a žien
Program:                 
21:00 - príchod a prezentácia
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže
24:00 -  vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich: odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu: Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m).

Štartovné:    4, 00 ,- €

Prihlasovanie: doručiť záväznú písomnú  prihlášku alebo  nahlásiť počet družstiev  – záväzné prihlasovanie družstiev e-mailom : brutovsky.d@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 888 732 do 19.6.2013 do 20.00 hodiny. Pri prihlasovaní uviesť, ktoré štartovné čísla Dobrovoľný hasičský zbor požaduje a záväzný počet stravy. Priebežná štartovná listina bude zverejňovaná na stránke www.podtatranskahl.sk . Po uvedenom termíne bude na stránke zverejnená konečná štartovná listina. Družstvá , ktoré sa prihlásia po stanovenom termíne budú zaradené na záver štartovnej listiny.

Stravovanie: v prípade záujmu je stravné 1,50 ,-  €.

Plnenie disciplíny:

- V zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008 a Pokynov vydaných OV DPO Poprad pre rok 2013 zverejnených na stránke www.podtatranska.hl.sk

- počas útokov osvetlená základňa a terče

Protesty: žiadne

 

Michal Jurčík , veliteľ DHZ

Facebook comments: