Pokyny k okresným súťažiam

Dobrovoľná požiarna ochrana - okresný výbor P o p r a d

Č. j.  09/2013                                                                        Dňa  28.2.2013

P o k y n y

a organizačné zabezpečenie „Okresnej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov“ v roku 2013

            Organizátor OVDPO Poprad v spolupráci s OR HaZZ Poprad, FLORIAN ,s.r.o., Martin, Poľnohospodárske družstvo Batizovce, DHZ a Obecným úradom v Hranovnici     vydáva  nasledovné pokyny pre okresnú súťaž  DHZ, ktorá bude plniť aj funkciu previerok pripravenosti  DHZ.

            Okresná súťaž DHZ a overenie akcieschopnosti hasičských jednotiek sa uskutoční   :

9.6.2013 /nedeľa/ – okresná súťaž  hasičských družstiev mužov do 35 rokov v HRANOVNICI   so začiatkom o 8.30 hod. na ihrisku TJ

16.6.2012 /nedeľa/ – okresná súťaž hasičských  družstiev dorastu, žien a mužov nad 35 rokov v HRANOVNICI   so začiatkom o 8.30 hod. na ihrisku TJ

            V okresných súťažiach  budú plnené  disciplíny podľa ,,Súťažného poriadku DPO SR,,  platného od 1.1.2008, dokumentu „ PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2013 – pravidlá súťaží „ a týchto vydaných Pokynov  OV DPO Poprad k Súťažnému poriadku , za každého počasia, s jedným pokusom pre každé družstvo.

1. Požiarny útok – vykonanie podľa popisu v ,,Súťažnom poriadku DPO SR“ pri dodržaní

týchto zmien: PS je nenaštartovaná, čerpadlo musí byť zavodnené od „štartu“ do 60 s, ak

nie je zavodnené čerpadlo do 60 s od „štartu“, pokus je neplatný.  Každý súťažiaci ukončí disciplínu v predpísanom ústroji, inak je pokus

neplatný. Náradie na vykonanie disciplíny si zabezpečí družstvo z vybavenia vlastného DHZ.                                                                                                                             

Hadica pri kontrole musí mať voľne položená min. 19 m, nesmie byť športová (užšia),

prúdnice musia byť celokovové  35 - 50 cm dlhé. Na disciplíne požiarny útok musia mať

všetci členovia  opasok a neupravenú jednofarebnú prilbu. Sací kôš s funkčnou spätnou

klapkou musí byť bez úprav. V kategórii žien a dorasteniek môže pri príprave základne

pomáhať  / nie fyzicky / len jeden muž označený farebnou výstražnou vestou.

2. Štafetový beh 8 x 50 m – vykonanie podľa popisu v ,,Súťažnom  poriadku DPO SR“ a

dodržaním týchto zmien: Na ôsmom úseku si môže súťažiaci doniesť vlastné náradie bez

úprav so spojkami DIN. Štafeta bude postavená v oboch okresných súťažiach  v  ovále.

Náradie na štafetu zabezpečí usporiadateľ, ktoré bude uložené na podložkách. Ako prvá bude

plnená disciplína štafeta a potom požiarny útok.     

3. Pretek jednotlivca –  vykonanie podľa popisu v „ Súťažnom poriadku DPO SR“

s možnosťou použitia vlastného náradia  bez úprav – spojky len DIN.   Súťažiaci má 1 pokus.

Nemôžu byť použité spojky ROTT. Každé družstvo zapojí do preteku jednotlivcov max. 3

súťažiacich. V preteku jednotlivcov v  kategórii muži do 35 rokov nemôžu súťažiť 9.6.2013

 - majú vlastný okresný prebor jednotlivcov - dorastencov v nedeľu 16.6.2013 .

            Pred plnením súťažných disciplín v okresných súťažiach  bude vykonaná vstupná kontrola členov družstva, kde súťažiaci nastúpia v predpísanom výstroji, predložia úplne vypísanú prihlášku zo „Súťažného poriadku DPO SR“ a jednotliví členovia  predložia občiansky a členský preukaz DPO s nalepenou známkou pre rok 2013 a s pečiatkou OV DPO. Celé družstvo musí byť oblečené jednotne - cvičná, pracovná rovnošata, športový odev, ochranná prilba spĺňajúca podmienky predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, /neupravená - neodľahčená/,farebne a tvarovo jednotné, požiarnicky opasok, vhodná tvarom jednotná obuv. Nesmú sa používať  atletické tretry a obuv s kovovými  štupľami. Na plnenie súťažných disciplín nastúpi družstvo najneskôr do 3 minút od uvoľnenia základne po útoku resp. ukončenia štafety predchádzajúcim družstvom. V okresnej súťaži DHZ sa nemôžu požičiavať súťažiaci z iných HD !!!  V HD dospelých môžu súťažiť maximálne traja dorastenci resp. dorastenky. V HD dorastu môžu súťažiť traja žiaci .

V prípade oneskoreného nástupu na disciplínu nebude družstvo v tejto disciplíne hodnotené. Organizátor si vyhradzuje právo premerať dĺžku a priemer hadíc, prúdnic, pred alebo po ukončení jednotlivých  disciplín, ako aj kontrolu ďalšieho náradia či vyhovuje parametrom uvedeným v „Súťažnom poriadku DPO SR “. V okresných súťažiach bude hodnotené správanie sa a disciplína družstiev aj jednotlivcov v rámci Pohára slušnosti, počas celej súťaže /podanie prihlášky do určeného termínu, včasný príchod na miesto konania , prezentácia – predloženie vyplnených a potvrdených prihlášok – prezenčných listín a prihlášok na stravu  do úvodného  nástupu,  nástup všetkých členov HD na  úvodný nástup , včasný  nástup na plnenie  disciplín, jednotné ustrojenie  a poradové vystupovanie súťažného družstva, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov, správanie sa a ustrojenie jednotlivcov i celého súťažného počas celého priebehu okresnej súťaže , včasný nástup na záverečné vyhodnotenie súťaže  celého súťažného družstva vrátane ustrojenia súťažiacich a  . Pri oneskorenom príchode nebude družstvo hodnotené v súťaži slušnosti. Štartovné čísla budú prideľované podľa prihlásenia, prípadne prezentácie družstva. Pri príchode do miesta konania súťaže je veliteľ družstva povinný svoje družstvo ihneď zaprezentovať, s odovzdaním kompletne vyplnených   dvoch tlačív  s podpisom  veliteľa DHZ a pečiatkou DHZ : „ PRIHLÁŠKA – prezenčná listina  na okresnú súťaž DHZ „   a „ PREZENČNÁ LISTINA na odber stravy „ s vlastnoručnými podpismi súťažiacich. 

            Zodpovední funkcionári DHZ nahlásia na OV DPO v Poprade, účasť družstiev v okresných súťažiach  najneskôr do nedele 3.6.2013   v záujme zabezpečenia stravy- číslo tel. OV DPO: 0918 790 363. Družstvo prihlásené po termíne nebude mať zabezpečenú stravu. Ak sa prihlásené HD  okresnej súťaže DHZ nezúčastní, bude DHZ stravné fakturované.

            Na prepravu do miesta konania súťaže  - najneskôr 30 minút pred jej začiatkom t.j. do 8.00 hodiny  je potrebné použiť vozidlá hasičských zborov so zabezpečením príkazu na jazdu a  zabezpečením akcieschopnosti pre prípad požiaru v obci. Upozorňujeme funkcionárov DHZ na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky hasičských vozidiel na súťažiach /sedenie členov na streche vozidla, niekedy aj počas jazdy a pod./.

            Rozhodcovia sa dostavia  do miesta konania súťaže najneskôr 30 minút pred jej začiatkom t.j. do 8.00 h, kde bude vykonaná porada rozhodcov. Žiadame funkcionárov DHZ aby na to rozhodcov upozornili.

Rozpis dozorných orgánov, štábov a hlavných   rozhodcov súťaží:

dozorný orgán OV DPO : Dušan Badiar, veliteľ súťaže : Marián Rušin, hlavný rozhodca  

súťaže : Ján Fris , tajomník súťaže  : Michal Šerfel,  člen štábu súťaže  :  František

                       Jakubek , hlavný rozhodca  - požiarny útok : František Kundis,     

hlavný rozhodca – štafeta 8 x 50 m : Ing. Ján  Fridman  , HR -  prezentácia  : Dušan  Brutovský, HR – vstupná kontrola : Ján Zluky,  HR -   sčítacia komisia: Ondrej Klimo,   HR -   pretek jednotlivcov  : Ľubomír Šoltís, moderátor akcie : Ján Alžbetkin, Dušan Badiar.                                                                                                                                                             

            Veríme, že DHZ budú k príprave a zabezpečeniu účasti družstiev na „Okresnej súťaži DHZ“ pristupovať tak, aby jednotlivé družstvá mohli preukázať svoju dobrú pripravenosť a akcieschopnosť.

            Víťazi jednotlivých kategórií / okrem mužov nad 35 rokov/ postupujú na krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13.7. 2013 v obci Terňa okres Prešov. Víťazi  krajských súťaží  sa zúčastnia Majstrovstiev SR DHZ a hasičského dorastu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. a 11.8.2013 v okresnom meste Skalici  okres Trnava.

 

Marián  R U Š I N – náčelník OVŠ , v. r .    Michal   Š E R F E L – riaditeľ OV DPO, v.r.                                

 

Prílohy : 1 x  PRIHLÁŠKA  – prezenčná listina, 1 x prezenčná listina na odber stravy -vyplnené predložiť pri prezentácii na súťaži !!! Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na www.ovdpopoprad.717.cz

Sponzori Okresných súťaží DHZ a PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :

FLORIAN, s.r.o., Martin –  www.florian.sk

Poľnohospodárske družstvo Batizovce – prenájom priestorov

PrílohaVeľkosť
PDF icon Pokyny k okresným súťažiam158.69 KB