Pokyny k hre Plameň

Dobrovoľná požiarna ochrana  -  okresný výbor  P o p r a d

Č. j.    08/ 2013                                                                                 Dňa   28.2. 2013

P o k y n y

a organizačné zabezpečenie 41. ročníka okresného kola hry PLAMEŇ  v roku 2013 a PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH HASIČOV

     Organizátorom tejto súťaže je OV DPO v Poprade  v spolupráci  s OR HaZZ Poprad, sponzormi : FLORIAN, s .r. o., Martin, Poľnohospodárske družstvo Batizovce – prenájom priestorov, Nadácia CHEMOSVIT SVIT, DHZ a Obecným úradom  v Liptovskej Tepličke . Okresné kolo hry Plameň sa uskutoční dňa 2. 6. 2013 (nedeľa) so začiatkom o 13.00 hod. –  Liptovská Teplička  –  futbalové ihrisko.

Súťaže sa môže zúčastniť KMH / kolektívy mladých hasičov / z DHZ a ZŠ okresu Poprad v dvoch kategóriách: chlapci a dievčatá od 8 do 15 rokov v  zložení – veliteľ, 8 členov a náhradník, ako aj v jednej kategórii (chlapci, dievčatá, zmiešané) a v zložení 5-6 členov  kolektívu mladých hasičov – KMH. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže ako v roku 2012 – súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov/ uznesenie OV DPO/. Ak je kolektív  9 - členný  pripočíta sa k výslednému súčtu rokov  vek za desiateho súťažiaceho - vek najstaršieho člena KMH. Od celkového dosiahnutého výsledného času  sa odpočítajú  výhodové  body  podľa tabuľky  na 1. strane „ Pravidiel hry Plameň“ resp. Smernice OV DPO Poprad 1/2013  pre súťaže 5 členných  KMH a týchto pokynov. Súťažiť môžu aj 10- členné zmiešané kolektívy, ale len v kategórii chlapcov. Mladším ako 8 rokov sa počíta vek 8 rokov.                    

KMH súťaží v rovnošate alebo športovom oblečení (podľa možností jednotnom ) presahujúcom lakte a kolená. Obuv pracovná alebo športová. Nie je povolená obuv s kovovými štupľami a atletické tretry.. KMH sa 10 minút  pred štartom prvej disciplíny podrobia vstupnej kontrole, kde predložia súpisku súťažiacich a členské preukazy  MH s fotografiou, ktoré je potrebné  v prípade potreby vybaviť na OV DPO najneskôr do 24. mája 2013. Každý súťažiaci sa musí preukázať aj preukazom zdravotnej poisťovne. V prípade nepredloženia platného preukazu bude pripočítaný maximálny  počet rokov /15/. KMH privádza na každú disciplínu jeho veliteľ, ktorý na začiatku aj na konci disciplíny podáva hlásenie rozhodcovi, v zmysle „Pravidiel pre celoštátnu hru  Plameň.“                         

V okresnom kole hry Plameň budú     plnené tieto súťažné disciplíny:

Požiarny  útok CTIF :  plnenie podľa pravidiel hry Plameň a týchto pokynov. Technické prostriedky na plnenie útoku zabezpečí organizátor. KMH môže použiť vlastné hadice dĺžky min. 9,5 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Túto disciplínu plnia aj 5- členné KMH a to tak, že plnia iba úkony veliteľa, č. 6,7,8,9. Prilby nie sú povinné. KMH použijú vlastné RPS – ručnú prenosnú striekačku  s obsahom 10 litrov s polospojkou DIN , hadičky a prúdničky budú spoločné. Prípadne si môžu RPS požičať od iného KMH. Budú použité nástrekové terče  s obsahom 2    litre  

Štafetový beh na 400 m s prekážkami : plnenie podľa pravidiel hry Plameň  a týchto pokynov. Jednotlivé úseky štafety budú za sebou  -   v ovále. Technické prostriedky na disciplínu zabezpečí organizátor, vlastné hadice, prúdnicu  a rozdeľovač môže KMH použiť   . Túto disciplínu celú neplnia 5-členné KMH, plnia úkony len na posledných  piatich dráhach -  zmena oproti r. 2012. Aj slovná pomoc vedúceho pri plnení disciplín nie je povolená !

Pretek jednotlivcov : plnenie podľa  pravidiel hry Plameň  a týchto pokynov. Súťažiaci môžu použiť vlastné náradie. Prúdnica sa nesmie prenášať v ústach. Nesmú sa používať spojky ROTT a štartovacie bloky. Preteku sa zúčastnia  traja súťažiaci z každého KMH, z 5- členného jeden, každý súťažiaci  má jeden pokus. Podľa veku súťažiaceho sa z dosiahnutého času odpočítajú nasledovné body takto: 8- roč. – 3,5 b, 9- roč.-3 b, 10- roč.-2,5 b, 11- roč.-2 b, 12- roč.-1,5 b, 13- roč.-1 b, 14- roč.-0,5 b, 15- roč.-0 b, . Pri rovnosti bodov rozhoduje čistý čas. Prihlášku odovzdá súťažiaci  na prezentácii.

V okresnom kole hry Plameň bude vyhodnotená najlepšia kronika KMH. Ak má byť splnený výchovný cieľ práce s deťmi, nemožno túto činnosť obmedzovať iba na plnenie súťažných disciplín, preto je neoddeliteľnou súčasťou hry organizovanie celoročnej činnosti. Táto činnosť nebude hodnotená ako samostatná súťažná disciplína. V prípade nepredloženia kroniky    bude prirátaných k súčtu dosiahnutých časov z ostatných disciplín 5 stratových bodov.  Splnenie  úloh musí byť od  25. mája 2012 do 2. júna 2013. Celoročnú činnosť je potrebné zaznamenávať do kroniky KMH. Platí pre 10 - členné  aj 5- členné KMH.

Vedúci KMH v priebehu celoročnej činnosti a účasti na okresnom kole hry Plameň plne zodpovedá za disciplínu a bezpečnosť členov KMH.

Vedúci KMH oznámia na OV DPO  Poprad  č.t. 0918 790 363 účasť KMH na súťaži v záujme zabezpečenia stravy do 26. mája 2013. Prihláseným KMH, ktoré sa nezúčastnia OK Plameň bude hodnota stravného fakturovaná. KMH pricestujú do miesta konania súťaže verejnými dopravnými prostriedkami, alebo si vybavia súhlas na prepravu  hasičským  vozidlom u starostov obcí resp.  sponzorov.

Žiadame vedúcich KMH o dôsledné vyplnenie prihlášky  a  prezenčnej listiny na základe ktorej ihneď po príchode do miesta súťaže KMH zaprezentuje, prevezme stravné lístky pre KMH, ako aj ďalšie náležitosti,  o zabezpečenie prípravy a účasti detí na okresnom kole hry Plameň v roku 2013. Príchod KMH a rozhodcov do miesta súťaže je najneskôr 30 minút pred začiatkom súťaže t.j. do 12.30. h ! Vyhodnotená bude najlepšia kronika a  KMH budú hodnotené o „Pohár slušnosti“.

PODTATRANSKÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH HASIČOV – POMH 2013

V roku 2013 vyhlasuje OV DPO Poprad v spolupráci s DHZ  ,,XIII. ročník PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MH“. Všetky súťaže  budú organizované podľa pokynov DHZ  ,  „Pravidlami hry Plameň,  vzorovou SMERNICOU OV DPO  1/2013  pre súťaže 5 –členných  KMH  a  týmito pokynmi OV DPO“. Organizátor  - DHZ najneskôr 4 týždne pred konaním prerokuje vlastné pokyny k súťaži   na OV DPO. Pre celkové hodnotenie v ,,Olympiáde,, bude rozhodujúci súčet bodov za dosiahnuté umiestnenie v 8 súťažiach  vrátane okresného kola - 3 najhoršie umiestnenia sa škrtnú  a to podľa počtu zúčastnených KMH s tým, že v súťažiach desaťčlenných družstiev   v Gerlachove, Štrbe, Spišskej Teplici , Lučivnej a v  okresnom kole  v Liptovskej Tepličke /  v OK 5- členné získajú  len jeden bod za účasť/  prvý získa  15 bodov a postupne ďalší o  1 bod menej, v ostatných súťažiach 5 –členných družstiev prvý získa 10 bodov, postupne ďalší  o l bod menej. Hodnotenie bude v dvoch kategóriách ( chlapci a dievčatá ). Pri rovnosti bodov na prvých miestach bude rozhodovať lepšie umiestnenie v OK Plameň. Do hodnotenia v ,,Olympiáde,, nebudú zaradené KMH, ktoré sa nezúčastnili OK Plameň. DHZ musia zabezpečiť počas súťaže zdravotnú službu .  KMH môže byť vylúčený zo súťaže „Olympiády“  aj za neslušné správanie sa vedúcich a členov  KMH, prípadne funkcionárov DHZ, ZŠ k rozhodcom a organizátorom súťaže v priebehu celej súťaže. Ak súťažiaci bude súťažiť vo dvoch alebo  viacerých kolektívoch na jednej súťaži, ak sa zistí v priebehu súťaže, že KMH alebo vedúci pozmeňovali údaje,  DHZ – ZŠ bude vylúčený zo súťaže.  Informácie o súťažiach   môžete získať na   stránke OV DPO POPRAD - www.ovdpopoprad.717.cz,  www.gerlach.sk, www.hasici.sk a   www.podtatranskahl.sk  . Novelizované  „ Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ „ platné od 1.1.2010 sú zverejnené  na  www.dposr.sk   v časti „ Vnútorné dokumenty DPO SR“.  Okresná komisia mládeže žiada  DHZ nahlásiť na OV DPO  aktuálne mailové adresy vedúcich kolektívov alebo funkcionárov za účelom zasielania smerníc súťaží MH  . Podľa možností zaradiť v súťažiach mladých hasičov prípadne pri súťažiach dospelých aj požiarny útok s vodou  podľa  Pravidiel hry PLAMEŇ  a podľa   SMERNICE OV DPO POPRAD 2/2013.

č.

dátum-hodina

Miesto súťaže

delegát, hl. rozhodca

názov súťaže mladých hasičov

zaradené súťažné disciplíny – kolektívy mladých hasičov - KMH

1.

13.4.

9.00 h     sobota

SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Badiar,  Kundis

 

10. ročník súťaže MH "O putovný pohár veliteľa DHZ" –  / v telocvični/

Štafeta 5 x 30 m, štafeta hasičských dvojíc,  uzlová štafeta -

5-členné KMH

2.

28.4.        11.00 h  nedeľa

BATIZOVCE

Ing. Fridman, Badiar

11. ročník súťaže MH "O putovný pohár DHZ Batizovce“

Štafeta 5 x 30 m , štafeta hasičských dvojíc, uzlová štafeta - 5-členné KMH

3.

5.5.

13.00 h   nedeľa

GERLACHOV

Šerfel, Nikerle

 

14. ročník súťaže mladých hasičov

Útok  CTIF, štafeta na 400 m - 10-členné  alebo 5- členné KMH, pretek jednotlivca  na 50 m s prekážkami

4.

25.5.        10.00 h    sobota

ŠTRBA                              Badiar, Mgr. Hroboň

5. ročník súťaže mladých hasičov – memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Útok  CTIF, štafeta na 400 m   - 10 - členné alebo  5 – členné KMH, pretek jednotlivca  na  50 m s prekážkami

5.

2.6.

13.00 h

nedeľa

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA                           Badiar, Kundis

41.ročník súťaže mladých hasičov – okresné kolo hry PLAMEŇ

Útok  CTIF, štafeta na 400 m, kronika – celoročná činnosť –-10 - členné  alebo 5 - členné KMH, pretek                jednotlivca na 50 m s prekážkami

6.

15.6.

10.00 h

sobota

SPIŠSKÁ TEPLICA        Badiar, Kundis

2. ročník súťaže mladých hasičov „ O pohár starostu obce Spišská Teplica „

Útok  CTIF, štafeta na 400 m –           10 -členné alebo 5-členné KMH

7.

23.6.

10.00 h   nedeľa

LUČIVNÁ

Šerfel, Badiar

 

21.ročník súťaže MH              "O podtatranskú prúdničku“

Útok  CTIF, štafeta na 400 m,   štafeta hasičských dvojíc  -                         10- členné alebo 5 - členné  KMH

8.

31.8.

11.00 h

sobota

SPIŠSKÁ SOBOTA                  Badiar,   Kundis

7. ročník súťaže MH  „O putovný pohár DHZ a ZŠ s MŠ Spišská Sobota „

Štafeta 5x30 m, štafeta hasičských dvojíc, uzlová štafeta -                       5-členné KMH

9.

7.9.

9.30 h      sobota

HRANOVNICA

Badiar, Kundis

 

8. ročník súťaže MH „O putovný pohár obce Hranovnica“

Štafeta 5 x 30 m, štafeta hasičských dvojíc, uzlová štafeta -                      5- členné KMH

10.

22.9.

11.00 h   nedeľa

ŠUŇAVA

Šerfel, Badiar

9. ročník súťaže MH „O putovný pohár starostu obce Šuňava “

Štafeta 5 x 30 m, štafeta hasičských dvojíc, uzlová štafeta -  5- členné KMH ,  pretek jednotlivca – viazanie uzlov štafetovým spôsobom

11.

október

8.15 h

SVIT

Badiar, Kundis

21.ročník súťaže MH „O putovný pohár prezidenta DPO SR „ –  neoficiálne halové majstrovstvá SR KMH

Štafeta 5 x 30 m, štafeta hasičských dvojíc, uzlová štafeta -

5- členné  KMH

František Kundis, podpredseda OV DPO  - predseda komisie mládeže ,         Michal  Šerfel, riaditeľ OV DPO Poprad                       

PrílohaVeľkosť
PDF icon Pokyny k hre Plameň336.14 KB