Podtatranská hasičská liga - pravidlá súťaží

Organizátormi súťaží sú DHZ, OV DPO Poprad, obce, mestá , spoluorganizátori na území okresu Poprad v spolupráci so sponzormi súťaží. Súťaž je otvorená pre všetky druhy hasičských jednotiek.

Kategórie a spôsob ocenenia HD – hasičských družstiev , organizačné pokyny určuje organizátor.

Technické podmienky:

Organizátor zabezpečí ohradenie priestoru okolo základne a štartu ako aj po celej dĺžke dráhy. Taktiež vytýčenie prípravného priestoru /1-3 boxy/ pre HD v blízkosti základne, kazovateľ štartovacích čísiel a ozvučenie , štartovnú a výsledkovú listinu. Štartovná listina sa uzatvára pred štartom prvého HD.

Prípadné zmeny a doplnenia schvaľuje HR disciplíny.

Požiarny  útok – PÚ  môže byť vykonaný na ploche, ktorá má požadované rozmery  a trávnatý, zemitý, asfaltový, škvarový, antukový povrch, bezpečný pre súťažiacich a ostatných účastníkov súťaže.

 Rozmery dráh -  podľa Súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1. 2008.  

      Plošina pre motorovú striekačku má rozmery 2x2 m a výšku 10 cm, z dreva alebo iného materiálu, na vrchnej strane môže byť protišmyková podložka . Terče  50 x 50 cm s otvorom 50 mm v strede vo výške 160 cm nad zemou. Terče musia byť konštrukčne upravené tak, aby mohlo byť zabezpečené i ručné meranie času nezávisle od svetelnej signalizácie. Signalizácia elektronická, mechanická. Ručné meranie sa nemusí vykonávať v prípade zabezpečenia náhradnej el. časomiery rovnakého typu. Nádrž na vodu tvaru kvádra bez ostrých hrán s výškou steny 80 cm +- 10 cm a s objemom najmenej 1 m3. Pri rozmeroch nádrže min. 2x1x0,8 m sa nádrž počas PÚ na sklopné terče nebude dopĺňať vodou . Ak sú terče na nástrek vody, nádrž sa počas PÚ dopĺňa. Usporiadateľ súťaže vo svojich pokynoch  bližšie určí ďalšie  špecifické osobitosti  priestoru a spôsobu  konania súťaže. HR disciplíny vykoná kontrolu pripravenosti priestoru a technických podmienok minimálne  15 minút pred začiatkom súťaže.

Náradie :

1 ks  prenosná motorová striekačka  bez technických  úprav odporujúcim technickým  podmienkam   výrobcu a STN, kompletná s funkčnými všetkými súčasťami , originalita dielov výrobcu okrem krytov, min. 2 celé závity na sacom hrdle , bez sacieho viečka . Štartovanie stroja s diaľkovým ovládaním je zakázané. Ovládanie akcelerácie /plynu/ na vrchnej strane stroja - karburátore. Môže sa použiť pretlakový ventil /nastavenie  max.1 MPa, prietok 1200 l/min/. Nie je dovolené použitie nadstavcov na sacie hrdlo stroja,

2 ks savice dĺžky min. 2,5 m +-10cm vrátane šrúbení so skrutkovým  šrúbením používaným v PO bez úprav, všetky šrúbenia  na sacom vedení  musia mať minimálne 2 celé závity,

1 ks sací kôš 110 mm  klasický alebo laminátový, kompletný, bez úprav s funkčným spätným ventilom ovládaným zvonku, max. dĺžka strany oka sita maximálne 10 mm, 

1 ks rozdeľovač funkčný bez úprav s vretenovými alebo guľovými uzávermi /neskrátené ovládacie páčky/

2 /3/ks  hadice B  s priemerom 75 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m

         /+- 1 m /, šírka plochej hadice min 113 mm

4 ks  hadice C s priemerom 52 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m /+-1 m/ šírka plochej hadice min. 79 mm

           pozn. hadice sa merajú voľne položené  bez naťahovania !

2 ks  prúdnice C /s uzáverom, bez uzáveru/ s priemerom hubice,

        12,5 mm /+- O,1 mm/, max. dĺžky vrátane polospojky  40-50 cm ,celokovové,

2 ks  kľúče na spojky hákové /jednostranný, obojstranný/ bez úprav.

     Povolené sú poistky proti rozpojeniu hadíc. Na sacom vedení sú zakázané zaisťovacie mechanizmy.

 Náradie na PÚ  musí byť funkčné, neupravené a zaradené do používania v PO Slovenskej republiky. Iné pomôcky / rôzne podpery, vidlice/ a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na PÚ a zvýhodňujúci splnenie pokusu je zakázaný. O tom, čo je nepovolená úprava s konečnou platnosťou  rozhoduje  HR disciplíny.

 Môžu  sa použiť ochranné pásky na náradí.

Povoľuje sa podložka ako značka na spojenie savíc max. rozmerov 50x50 cm, hrúbky najviac 10 mm  a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou. Usporiadateľ zabezpečí použitie ochranných kobercov  /v priestore sacieho prípadne dopravného vedenia/pre všetky HD , 1 m okolo základne a 2 m široký pás až na koniec nádrže , to neplatí ak základňa má pevný podklad - betón, asfalt, dlažba a pod.

Usporiadateľ môže vykonať kedykoľvek, ale najneskôr do 10 minút po ukončení pokusu  kontrolu náradia. Súťažiaci sú povinní predložiť náradie ku kontrole. Nedostatky a poruchy na motorovej  striekačke a náradí HD neoprávňujú k opakovaniu pokusu. Opakovanie pokusu môže byť povolené , ak boli zistené nedostatky na náradí a materiáli , ktoré dodal usporiadateľ a boli predmetom  protestu.

Výstroj súťažiaceho:

Pracovná rovnošata alebo športový odev - dlhé nohavice zakrývajúce lýtka po členky a blúza, tričko zakrývajúce ramená /minimálne krátky rukáv/-  v družstve jednotné okrem obuvi. Odev musí byť čistý, nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie, zhotovený z nepriesvitnej látky. Obuv pracovná alebo športová. Nie povolená obuv s kovovými štupľami a atletické tretry. Prilba schválená pre používanie v PO , iné športy, prípadne pre priemysel, splňujúca požiadavky  bezpečnosti práce, bez úprav, rovnakej farby, bez nápisov . Môže sa použiť znak zriaďovateľa jednotky hasičského zboru alebo DPO SR.

Opasok kožený /služobný/minimálna  šírka 50 mm , hrúbka minimálne  3 mm alebo iný používaný v PO umiestnený  na vrchnej strane odevu. Povoľuje sa opasok z iných materiálov napr. textilné pásy s prackou minimálne  šírky 5 cm . Môžu sa používať ochranné rukavice, prípadne chrániče časti tela.  Členovia HD na sacom vedení môžu použiť vrchný  nepremokavý odev. Rozhodca nemá povinnosť upozorňovať súťažiacich na nedovolenú výstroj a ustrojenie a absolvovanie pokusu v nedovolenej výstroji a ustrojení môže mať za následok neplatnosť pokusu.

Časy na  prípravu a vykonanie pokusu:

 Požiarny útok sa vykonáva s nenaštartovanou motorovou striekačkou !!!

- položenie stroja na základňu - max. 3 minúty od výzvy rozhodcu po uvoľnení základne   

- príprava mot .striekačky a náradia na základni - max .3  minúty

   /čas sa meria od položenia stroja na základňu ,ktorý sa kladie ako prvý na výzvu rozhodcom/

  - naštartovanie stroja od štartu - max  1 minúta 

  - nenasatie vody do stroja - max. 1 minúta od štartu

  - vykonanie disciplíny - max.  2 minúty od štartu

 Predčasné ukončenie PÚ /napr. nenaštartovanie stroja,. nespojenie polospojok, roztrhnutie hadíc a pod./ hlási veliteľ družstva hlavnému rozhodcovi disciplíny.  HD sa pripraví na vykonanie svojho pokusu v prípravnom priestore . Organizátor  zabezpečí  spolu s HD urýchlené uvoľnenie základne po každom pokuse !

Príprava základne:

Vykonáva sa okamžite, najneskôr do 3 minút po uvoľnení základne predchádzajúcim HD.  V určenom časovom limite /max. 3 minúty/  si HD pripraví mot.  striekačku a náradie na základňu 2x2 m .Čas na prípravu môže byť meraný i el. časomierou.  K zaisteniu náradia proti pohybu sa  nesmú použiť žiadne podpery, pomôcky, ktoré nepatria k náradiu  na požiarny útok . Priestorové rozloženie náradia na základni je ľubovoľné. Základňu môžu presahovať iba savice , najviac 100 cm .   Hadice musia byť stočené do tvaru kotúča, elipsy, harmoniky. Vzdialenosť zubov v pozdĺžnom smere od seba na spájaných polospojkách, vzdialenosť šrúbení savíc, sacieho koša, stroja musí byť minimálne  1 mm, čo sa kontroluje šablónou.  Prípravu základne vykonávajú  len členovia HD samostatne bez pomoci cudzích osôb !

       V kategórií žien a dorastu je dovolená pomoc – nie fyzická pomoc  jedného  vedúceho – vedúcej  HD, viditeľne označeného /-ej/ napr. reflexnou vestou, okrem prenesenia stroja. Prípravu základne sleduje určený rozhodca disciplíny - súťažiaci sú povinní ihneď sa riadiť jeho pokynmi. Rozhodca priebežne kontroluje uloženie náradia na  základni, po vykonanej kontrole súťažiaci odíde za štartovnú čiaru i pred uplynutím času na prípravu základne.  Rozhodca upozorní HD na čas 30 sekúnd pred ukončením prípravy. Motorová  striekačka  sa nesmie v čase prípravy štartovať na základni.. Po ukončení času na prípravu nie je možné na základni vykonať žiadnu činnosť !                                                                                                      

Vykonanie požiarneho útoku:  

PÚ vykonáva 7 členov HD. Na štartovaciu čiaru nastupuje veliteľ  a 7 členov požiarneho družstva .  Neúčasť veliteľa /len pohárové súťaže/ nahlásiť pred štartom  HR disciplíny. Po povele štartéra "Na miesta !","Pripravte sa !"  sa členovia HD postavia za štartovaciu  čiaru. Na povel "Pozor!" zaujmú konečné štartovné postavenie. Nezaujatie miesta po povele "Pozor!" a jeho opustenie sa považuje za chybný štart. Všetci členovia HD musia štartovať cez priestor snímaný fotobunkami, spoza štartovacej /pomocnej/ čiary. Rozbeh maximálne 3 m od štartovacej čiary.

Po povele "VPRED" /  výstrel, mávnutie zastávkou/ veliteľ HD :

      - sleduje činnosť HD a môže slovne usmerňovať vykonanie disciplíny,

      - rozhoduje o predčasnom ukončení PÚ /do 2 minút/-ohlási to  HR,

      - kontroluje dosiahnutý čas a podpisuje dosiahnutý výsledok v PÚ. Odporúča sa označenie veliteľa HD.

Členovia HD bez fyzickej pomoci veliteľa HD ľubovoľným spôsobom vytvoria :

 - sacie vedenie tak, že sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrž alebo do nádrže a jeho opätovne naskrutkovanie nad hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu.  Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica  na stroj a savice navzájom musia byť zoskrutkované s výnimkou zaseknutia ! Po ukončení pokusu nie je dovolené skrutkovať spoje na sacom vedení. Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc je ľubovoľné.

- dopravné 2 B a útočné vedenie /2 prúdy po 2 C/  ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou  tela hranicu striekania , prúdnica  sa nesmie opierať o druhého člena družstva a nesmie na zemi presahovať hranicu striekania. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať.

       Požiarny  útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomiery po nastriekaní oboch terčov, pri ručnom meraní signalizáciou posledného terča. Ak sa pri PÚ zraní niektorý člen družstva, úlohu zaňho môže dokončiť ktokoľvek zo 7 členného družstva. V čase ukončenia PÚ musia mať     na sebe všetci členovia  predpísanú osobnú výstroj !

Práca s náradím: 

  - súťažiaci môže s náradím pracovať ľubovoľným spôsobom, pričom ho nesmie úmyselne poškodiť,

  - svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť súťažiacich, rozhodcov , ostatných osôb,

  - spájanie a rozpájanie polospojok,  trúbení môže byť vykonávané v behu alebo v pokoji,

  - hadice, samice sa môžu spájať ručne alebo pomocou kľúčov,

  - spájanie samíc, hadíc, štartovať stroj môže ktorýkoľvek člen HD,

  - nastriekanie terčov môže byť vykonané v ľubovoľnej polohe /prúdnicu môžu držať i 2 členovia HD/,

     pozn. pred vlastným striekaním môže byť prekročená čiara striekania, ale pri nástreku prúdu vody na terč musí byť každý člen družstva  pred čiarou striekania

 Neplatnosť pokusu:

  - ak družstvo nenastúpi na štart - nepostaví stroj na základňu na výzvu rozhodcu do stanoveného limitu

     /najneskôr do 3 minút od uvoľnenia základne /,

  - použitie náradia, mat. striekačky nezodpovedajúceho typu, STN, pravidlám a pokynom usporiadateľa,

  - pri druhom chybnom štarte zavinenom  hasičským družstvom,

  - ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu 3 minúty,

  -  ak došlo k úprave náradia po uplynutí času na prípravu základne,

  - ak je naštartovaná mat. striekačka / aj pokus o štartovanie/v čase prípravy základne,

  - ak HD nenasaje vodu do 1 minúty od štartu/voda z výtlačného hrdla stroja/,

  - ak neukončí PÚ do 2 minút  od štartu ,         

  - ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja a po vybratí z vodného zdroja odpadne,

  - ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia s výnimkou neúmyselného zaseknutia do ukončenia pokusu

     a boli skrutkované po ukončení pokusu /signalizácii, zrazení terčov/,

  - ak bolo rozpojené sacie vedenie bez pokynu rozhodcu,

  - ak bol pokus ukončený  bez predpísanej výzbroje, osobnej výstroje súťažiacich /prilba, opasok/,

  - ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov,

  - ak je prúdnica pri striekaní opretá o  iného člena družstva, opretá o zem presahuje hranicu striekania,

  - ak v priebehu striekania presahuje na zemi čiaru striekania hociktorý člen HD,

  - fyzická pomoc veliteľa, inej osoby  ako člen súťažného družstva,

  - ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácií terčov,

  - absolvovanie pokusu v nedovolenej výstroji a ustrojení súťažiaceho,

 Činnosť HD, použitie technických prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v pravidlách je zakázané a môže mať za následok neplatnosť pokusu.

 Vylúčenie zo súťaže:

- nedôstojne správanie voči rozhodcom, usporiadateľom, vplyv alkoholu alebo zakázaných látok,

- použitie iného náradia alebo dodatočne upraveného než, ktoré bolo predložené ku kontrole,

- ak súťažiaci nie je členom HD jednotky zriaďovateľa, ktoré reprezentuje- nedodržaní podmienok o hosťovaní súťažiacich,

- ak sa HD nepodriadilo ustanoveniam pravidiel, pokynom usporiadateľa,

- ohrozenie bezpečnosti účastníkov súťaže,

HR a  členovia vedenia súťaže vylučujú HD zo súťaže použitím červenej karty, ktorej použitie zdôvodnia vo vyhodnotení príslušnej súťaže. O prípadnom vylúčení z PHL a prijatí  DHZ z iných okresov rozhodujú orgány  OV DPO Poprad.

Hosťovanie súťažiacich:

HD si môže na súťaž /okrem okresnej súťaže / výnimočne zapožičať jedného súťažiaceho z iného hasičského družstva, DHZ za podmienok:

- nahlásiť hosťovanie pri prezentácií na súťaž, zastupovať môže iba 1 súťažiaci,

-nahlásiť schválený prestup, registráciu na celý ročník ligy,

- člen používa osobnú výstroj svojho HD,DHZ,

- zastupovať môže iba v jednom HD na súťaži ,

-štartovať najviac v 2 HD v jeden deň,

- ak  budú 2 pokusy, štartuje HD v tom istom zložení /aj pri uznanom proteste/,                                                                                    

- hasičský zbor ,ktorý ma viac HD môže hosťovanie použiť najviac 2 krát  v jeden deň.

Pokus:

Počet pokusov v PÚ môže byť usporiadateľom obmedzený na maximálne 2.  Pokus môže byť opakovaný :

- ak ho súťažiaci nemohli vykonať pre technickú závadu na zariadení a náradí dodanom usporiadateľom, pri súčasnom uznaní protestu,

- ak súťažiacemu bolo bránené pokus uskutočniť iným účastníkom alebo náradím iného súťažiaceho, pri súčasnom uznaní protestu,

- pri uznaní protestu v súvislosti s porušením pravidiel,

Súťažiacemu nesmie byť povolený pokus, ktorý z vlastnej viny zameškal.

Protest:

protest sa môže dotýkať len vlastného HD. Možno ho podať najmä v súvislosti s porušením pravidiel, porušenie ustanovení o priebehu súťaže, zlyhanie náradia organizátora súťaže, hodnotenie vlastného HD a celkových výsledkov. Podáva ho písomne na predpísanom tlačive do 10 minút po ukončení pokusu HR disciplíny, zverejnení výsledkov do l0 minút hlavnému rozhodcovi súťaže.. HR disciplíny protest ihneď písomne rieši. Súťažiace HD sa môže do 10 min. od rozhodnutia HR disciplíny odvolať min.3-člennej odvolacej komisii  /HR súťaže, veliteľ súťaže, delegát, tajomník a pod./, ktorej písomné rozhodnutie je konečné. Organizátor pred súťažou určí menovite zloženie odvolacej komisie.  Usporiadateľ môže žiadať zloženie kaucie pri riešení protestov, ktorej výšku musí uviesť v pokynoch pre súťaž. Prejednaný protest  nemožno vziať späť a HD musí rozhodnutie rešpektovať. Pri uznaní protestu sa kaucia vráti HD.                                                                   

      Pri ojedinelom zlyhaní časomiery má HD právo na opakovanie pokusu pri súčasnom uznaní protestu ,alebo

na základe rozhodnutia HR disciplíny, ktorý určí čas, poradie opakovaného pokusu. V prípade nepodania protestu alebo jeho neuznania platí ručne nameraný čas. Pri viacnásobnej /4 prípady/ opakovanej poruche el. časomiery môže organizátor elektronicky merané výsledky zrušiť a nahradiť ručne meranými časmi.

       O poradí rozhoduje najnižší dosiahnutý čas v disciplíne PÚ. Pri zhodnom čase na 1. mieste rozhoduje druhý pokus vykonaný v poradí podľa štartovacích čísiel. Pri zhodnom čase na ďalších miestach rozhoduje žreb.                       

Rozhodcovia:

      Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorí získali kvalifikáciu pre rozhodovanie  /kvalifikačný preukaz/. Rozhodca disciplíny nesmie rozhodovať pri štarte HD, ktorého je vedúcim alebo trénerom. Rozhodcov na súťaže deleguje sekcia rozhodcov pri OV DPO  Poprad v spolupráci s organizátorom. Delegovaný rozhodca, ktorý sa nemôže súťaže zúčastniť, zabezpečí za seba náhradu – rozhodcu s platným preukazom.

Záverečné ustanovenia:

       Tieto pravidlá nadväzujú na súťažný poriadok DPO SR a platia pre všetky súťaže hasičských družstiev zaradené do Podtatranskej hasičskej ligy. Súčasťou pravidiel sú organizačné pokyny OV DPO  pre príslušný ročník PHL. Organizátori súťaží a súťažiaci  sú povinní sa s nimi oboznámiť a riadiť, nesmú byť vykonávane úľavy z týchto pravidiel.

HD , ktorých sídlo je mimo okresu Poprad sú povinné oboznámiť sa s pravidlami  a pokynmi usporiadateľa.

Pravidlá prerokované na zasadnutí OVŠ a sekcie rozhodcov 31.1.2013, schválené predsedníctvom OV DPO dňa 7.2.2013.  

Pozn. hrubo vytlačené  sú schválené zmeny  pre ročník 2013, niektoré časti textu boli vypustené.