Podtatranská hasičská liga - pokyny

Dobrovoľná požiarna ochrana    -     okresný výbor    P o p r a d

Č. j.  10/2013                                                                                    Dňa 28.2.2013

PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA  -  PHL -  XIX .  ročník  -  organizačné pokyny

OV DPO po dohode s DHZ zaradil do Podtatranskej hasičskej ligy pre rok 2013   „Okresné súťaže dospelých a dorastu“, ako aj devätnásť pohárových súťaží PHL. V roku 2013  budú organizované v spolupráci so sponzormi :  s firmami  FLORIAN, s.r.o., Martin  a Poľnohospodárske družstvo Batizovce .

Pre organizovanie XIX. ročníka PHL boli prijaté tieto podmienky:

  1. Družstvá budú hodnotené v piatich kategóriách muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov , ženy bez rozdielu veku, dorastenci a dorastenky. Každý účastník  sa musí riadiť pokynmi vydanými organizátormi, pokynmi OV DPO , dodržiavať zásady bezpečnosti práce, používať predpísaný výstroj a výzbroj. Žiadame funkcionárov DHZ, aby s týmito pokynmi oboznámili aj členov HD a funkcionárov DHZ.

2.     Všetky súťaže PHL budú prebiehať podľa pokynov vydaných DHZ na základe pokynov OV DPO v súlade so ,,Súťažným poriadkom  DPO SR“ a s smernicami OV DPO Poprad „ PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2013 – PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ “. Všetky súťaže PHL sa budú konať s nenaštartovanou požiarnou striekačkou. Pokyny – smernice pohárovej súťaže  DHZ musia najneskôr šesť týždňov pred termínom súťaže prerokovať s OV DPO/ ak nebudú zmeny v smerniciach tak stačí najmenej štyri týždne pred konaním súťaže/ . Organizátor pohárovej súťaže musí minimálne jeden mesiac pred termínom súťaže, doručiť / aj mejlom /   na  OV DPO  smernice súťaže. Pri súťaži vyžadovať   „ Prihlášku do PHL - prehlásenie o zdravotnom stave členov  HD“  podľa vzoru z OV DPO , ktoré každé HD odovzdá sčítacej komisii na prvej súťaži PHL, na  ktorej sa v tomto ročníku zúčastní. Na ďalších súťažiach stačí „ Prihlášku do PHL“  iba dopĺňať o nových členov. Na vstupnej kontrole predložiť – OP, členský preukaz DPO a  kartičku poistenca. Každý súťažiaci – účastník PHL musí byť riadnym členom DPO SR.

  1. Bodovanie každej súťaže u HD mužov do 35 rokov  a ich okresnej súťaže DHZ bude vykonané vždy od prvého miesta – 20 bodov do dvadsiateho  miesta – 1 bod.  Všetky ostatné zúčastnené HD na ďalších miestach  1 bod za účasť. Body budú prideľované   aj prihláseným mimo okresným  DHZ  . HD žien, HD mužov nad 35 rokov, HD dorastencov,  dorasteniek a žiakov  získa  za prvé miesto – 10 bodov, zostupne každý ďalší o 1 bod menej , za desiate miesto – 1 bod.  Aj   HD   na ďalších  miestach  získajú  l bod okrem vylúčených HD  zo súťaže.
  2. Pre celkové hodnotenie bude rozhodujúci súčet bodov za najlepšie umiestnenie v  10 súťažiach PHL / okrem kategórie muži nad 35 rokov a žiakov/. Víťazom PHL sa stane družstvo s najvyšším počtom bodov. Pri rovnosti bodov bude rozhodovať lepšie umiestnenie v OS DHZ čo je  podmienkou hodnotenia v PHL  .   

5.   Organizátor súťaže je povinný  uvádzať v smerniciach a výsledkových listinách   firmy spolupracujúce s OV DPO  uvedené v úvode pokynov.

  1. Organizátor súťaže PHL zabezpečí  u každého družstva  náhodné premeranie dĺžky a priemeru hadíc a kontrolu ostatného náradia či vyhovuje „Súťažnému poriadku DPO SR“. Taktiež musí zabezpečiť spoľahlivú  časomieru na meranie času. . Bezpodmienečne zabezpečiť tiež zdravotnú službu v spolupráci so SČK. Odporúčame  zabezpečiť počítač spolu s  časomierou  na spracovanie výsledkov. Organizátor musí zabezpečiť oddelenie súťažného priestoru od ostatných priestorov  a  osobu na stráženie tohto priestoru .Ozvučenie na súťaži musí byť prijateľné sluchovo  hlavne počas štartu HD.  Na nástupe v tvare musia byť aspoň prví traja ustrojení aj na začiatku i konci súťaže, najlepšie všetci členovia súťažného HD.
  2. Na každú súťaž  PHL a ďalšie hasičské súťaže v okrese, deleguje OV DPO zbor rozhodcov .
  3. Organizátor pohárovej súťaže dospelých v okrese Poprad je povinný do 30.4.2013 na OV DPO uhradiť zriaďovací poplatok.  – súťaž PHL 20,- EUR  a ostatné súťaže 10,- EUR. OV DPO stanovuje pre tieto súťaže štartovné max. 4 EUR a odporúča stravné  2 EURÁ. HD nie je povinné odobrať stravu, ak sa na ňu dopredu neprihlási. Je potrebné, aby organizátori súťaží PHL odmenili  najlepšie družstvá vo všetkých súťažných  kategóriách aj putovnými pohármi .
  4.  Veliteľ družstva zabezpečí disciplinovanosť členov družstva, ich slušné vystupovanie, ustrojenie a nepožívanie alkoholických nápojov a  omamných  a psychotropných látok. Družstvo môže byť vylúčené zo súťaže PHL aj za neslušné správanie voči rozhodcom a organizátorom súťaže v priebehu celej súťaže, tiež za vstup do súťažného priestoru a prerušenie činnosti časomiery! OV DPO odporúča organizátorom „Pohárových súťaží“  pokúsiť sa  v priebehu súťaže o organizovanie sprievodných akcií. Najlepšie HD mužov a žien sa zúčastnia „Finále Východoslovenskej hasičskej ligy“ v Prešovskom kraji    v sobotu 28. septembra 2013.

SÚŤAŽE  -  „ PODTATRANSKÁ  HASIČSKÁ  LIGA “ -  ROK 2013 -   19. ročník 

 

č.

Dátum -

začiatok súťaže

Miesto  konania

delegát             hlavný rozhodca

 Názov súťaže

Súťažný poriadok DPO SR  -  súťažné kategórie

1.

4.5.2013 - SOBOTA

10.00 h  

SVIT

Ing.Fridman Jakubek

XXII. ročník „O putovný pohár primátora mesta Svit“

Požiarny útok  do kopca -

muži , ženy,  dorast

2.

18.5.2013 SOBOTA

11.00 h

 

SPIŠSKÁ TEPLICA

Ing. Kováč         M. Marušin

XIII. ročník „O putovný pohár starostu obce Spišská Teplica “

Požiarny útok -  muži , ženy, dorast, muži nad 35 rokov

3.

19.5.2013   NEDEĽA         11.00 h

TATRANSKÁ KOTLINA            Ing.Kováč, Mudrák

XXXIX. ročník „O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry  „    

Požiarny útok – muži , ženy, dorast

4.

26.5.2013   NEDEĽA

12.00 h  

SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Fris,          Jakubek

 

XII. ročník „ O putovný pohár starostky obce Spišský  Štiavnik“

Požiarny útok - muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov, ženy, dorast

5.

8.6.2013    SOBOTA

9.00 h

ŠTÔLA

Badiar   M.Marušin

XIV. ročník „ O putovný pohár starostu obce Štôla “

Požiarny útok -  muži ,  ženy, dorast

6.

9.6.2013     NEDEĽA

8.30 h     

HRANOVNICA Badiar ,                 Fris

LXI. ročník „ Okresná súťaž DHZ „ HD mužov do 35 rokov „

Požiarny útok , štafeta 8 x 50 m, pretek jednotlivcov -  muži do 35 rokov

7.

16.6.2013   NEDEĽA

8.30 h  

HRANOVNICA    Badiar,                 Fris

LXI. ročník „ Okresná súťaž  DHZ – HD žien , dorastu a mužov nad 35 rokov  „

Požiarny útok, štafeta 8 x 50 m, pretek jednotlivcov – ženy, dorast,  muži nad 35 rokov

8.

30.6.2013  NEDEĽA

13.00 h 

LUČIVNÁ          Šerfel,                Mgr. L. Rušinová

 

II. ročník „ O putovný pohár starostu obce Lučivná „

Požiarny útok do kopca -          muži, ženy, dorast

9.

6.7.2013    SOBOTA

10.00 h

DEDINKY             okres  Rožňava

Brutovský

Guzi

I. ročník „ O putovný pohár  obce Stratená „

Požiarny útok – muži, ženy

10.

7.7.2013

9.00 h        NEDEĽA

ŠTRBA

Šerfel,              Jakubek

X. ročník „ O putovný pohár starostu obce Štrba “

Požiarny útok - muži ,  ženy, dorast

11.

14.7.2013   NEDEĽA

11.00 h      

ŠUŇAVA

Badiar,              Ludvig

XXII. ročník „ O putovný pohár starostu obce Šuňava “

Požiarny útok - muži do 35 r. muži  nad 35 r., dorast, ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov

12.

21.7.2013  NEDEĽA

13.00 h   

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Šerfel,                       Mgr. L. Rušinová

XXI. ročník „ O putovný pohár starostu obce                       Liptovská. Teplička “

Požiarny útok  do kopca - muži , ženy 

13.

28.7.2013   NEDEĽA

13.00 h      

HRANOVNICA

Brutovský,             Fris

XIII. ročník „ O putovný pohár obce Hranovnica “

Požiarny útok – muži, ženy , dorast, muži nad 35 rokov

14.

4.8.2013    NEDEĽA

9.00 h  

VERNÁR     

Fris,              M.Marušin

XIV. ročník „ O putovný pohár starostu obce  Vernár „

Požiarny útok do kopca - muži , ženy

15.

10.8.2013 SOBOTA

10.00 h      

SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Ing. Fridman ,  Fris

XXIV. ročník  „ O putovný pohár starostu obce Spišské Bystré “

Požiarny útok -muži do 35 r.,  muži nad 35 r. , ženy, dorast

16.

11.8.2013   NEDEĽA

11.00 h       

SPIŠSKÁ SOBOTA

Brutovský, Jakubek

XIV. ročník „ O Spišsko-sobotský putovný pohár “

Požiarny útok - muži do 35 r.,

muži nad 35 r.,  dorast, ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov

17.

18.8.2013   NEDEĽA

11.00 h             

BATIZOVCE

Brutovský,        Kundis

XXXII. ročník „ Spomienková súťaž HD“,  „ O putovný pohár starostu obce Batizovce“, „O putovný pohár Fires Batizovce“

Požiarny útok - muži do 35 r., muži nad 35 r., ženy

18.

25.8.2013   NEDEĽA

10.00 h       

STRÁŽE

Ing.Kováč, Mudrák

IX. ročník   „ Memoriál Miroslava Olejníka  “

Požiarny útok -  muži, ženy

19.

1.9.2013    NEDEĽA

12.00 h  

KRAVANY         Kundis,  M.Marušin

VIII. ročník „ O putovný pohár starostu obce  Kravany “

Požiarny útok -  muži , ženy,

20.

8.9.2013     NEDEĽA   

10.00 h  

VIKARTOVCE                    Ing.Fridman, M.Marušin

V. ročník „ O putovný pohár starostu obce Vikartovce „

Požiarny útok -  muži, ženy, dorast

21.

15.9.2013   NEDEĽA

10.00 h      

GERLACHOV

Šerfel,              Rušin

VII. ročník „ O putovný pohár  obce Gerlachov “

Požiarny útok -  muži ,ženy, dorast, muži nad 35 rokov

Pohárové súťaže NEZARADENÉ DO PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :

1.6.2013 SOBOTA

21.00 h

HRANOVNICA

Fris,                          Kundis

Nočná súťaž hasičských  družstiev  „ O pohár obce Hranovnica „ – V. ročník

Požiarny útok - muži, ženy

22.6.2013 SOBOTA

22.00 h

SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Brutovský ,               Ludvig

„ Nočné cvičenie v Kubašku „-súťaž HD – VIII. ročník

Požiarny útok - muži, ženy

7.9.2013 SOBOTA

17.00 h   21.00 h  

SPIŠSKÁ SOBOTA

Ing.Kováč,           Jakubek

„ Spišskosobotská naberačka - o najrýchlejšiu saciu stranu“   -  VIII. ročník                            Nočná súťaž hasičských družstiev „ O pohár primátora mesta Poprad “  - IX. ročník

Trojčlenné tímy – sacia strana

 

Požiarny útok -  muži, ženy                  

Zmeny  ihneď hlásiť na č.t. 0907 200 898  alebo č.t. 0908 888 732  za účelom  zmeny  na stránkach:  www.ovdpopoprad.717.cz ,   www.hasici.sk ,  www.podtatranskahl.sk .  

Sponzori PHL : FLORIAN, s.r.o., Martin,  Poľnohospodárske družstvo Batizovce – prenájom priestorov

Ing.Pavol  Rumler - predseda OV DPO , v.r.                                 Michal Šerfel - riaditeľ OV DPO, v.r.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Podtatranská hasičská liga - pokyny299.77 KB