František KUNDIS - zaslúžilý člen DPO SR

     Rady zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Slovenskej republiky  /DPO SR/ rozšíril  aktívny šesťdesiatnik  vrchný inšpektor František KUNDIS, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/ Spišské Bystré okres Poprad. Za účasti  starostu obce Spišské Bystré  Ing. Martina Lavku  a rodinných príslušníkov  na slávnostnom akte odovzdávania najvyššieho vyznamenania  DPO SR  – čestného titulu „ Zaslúžilý člen DPO SR“  dňa 16.5.2013 v Žiline  mu bola udelená medaila za celoživotnú záslužnú prácu vykonávanú v dobrovoľnej požiarnej ochrane.
     Od vstupu  do radov dobrovoľných hasičov  v roku 1975 do roku 1989  sa aktívne zapája do činnosti ako člen výboru – preventivár  požiarnej ochrany obce  -    bol i je  organizátorom a vykonávateľom  preventívnej i represívnej  protipožiarnej ochrany v Spišskom Bystrom.
      V tomto roku bol zvolený za veliteľa DHZ – funkciu veľmi zodpovedne vykonával až do roku 2012. Pod jeho vedením hasičské družstvá žiakov, dorastu i dospelých  zo Spišského Bystrého dosiahli viaceré významné úspechy v hasičských súťažiach  i v krajských a celoštátnych súťažiach  a vzorne reprezentovali rodnú obec na tomto úseku činnosti.
       Dlhoročne aktívne  pracuje i v okrskovom systéme v okrese Poprad , od roku 2004 až doposiaľ je  veliteľom okrsku č. 4. V zastávaných  funkciách využíva dlhoročné praktické skúsenosti i skúsenosti teoretické nadobudnuté v školeniach realizovaných OV DPO Poprad /kurz preventivárov PO okrskových funkcionárov, vedúcich mládeže i školenia rozhodcov súťaží dospelých a mládeže/. Absolvoval  i viaceré odborné školenia a skúšky  v Odbornej škole požiarnej ochrany v Martine – 1978 – preventivár PO obce, 1989 – veliteľ DHZ, 2005 – okrskový veliteľ, 2009 -  veliteľ a člen zásahovej jednotky DHZ.
     Je držiteľom viacerých čestných uznaní a  vyznamenaní DPO /medaila M. Schmidta Za zásluhy o výcvik - 1992,  medaila Za príkladnú prácu - 1990 a 1992 , medaila Za zásluhy – 1995 a v roku 2003 i medaila Za mimoriadne zásluhy/. V roku 2005  dostal i medailu Za vernosť –za 30 rokov  aktívnej činnosti v DPO a v roku 2010 k nim pribudol odznak odbornosti  „ Hasič I. stupňa „.
      Aktívne pracuje i Slovenskom Červenom kríži a  turistickom oddiely . Je 60 – násobným dobrovoľným darcom krvi za čo bol ocenený  zlatou Janského plaketou.
      Počas pôsobenia v hasičskom zbore zorganizoval viaceré  akcie pre deti a mládež   propagujúce protipožiarnu ochranu  a  počas zimného obdobia i športové súťaže v telocvični. Uskutočnil i niekoľko školení členov  preventívnych kontrolných skupín Obecného úradu na vykonávanie kontrol protipožiarnej ochrany i školenia členov zásahových jednotiek OHZ a DHZ. . Rozvíja spoluprácu a bratskú družbu s DHZ Kozárovce, Gašparovo a Braväcovo i s okolitými zbormi. Viac ako tri desiatky rokov je organizátorom súťaží o Pohár starostu obce Spišské Bystré i súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa miestneho DHZ.
     Je dlhoročným trénerom kolektívov mladých hasičov i hasičiek v ktorých majú zastúpenie i jeho vnúčatá  , v uplynulom období aj  trénerom dorastu a dospelých. Pre bohaté skúsenosti i prirodzenú autoritu bol začiatkom minulého roku na okresnom valnom zhromaždení delegátov DHZ okresu Poprad zvolený za podpredsedu OV DPO pre mládež a predsedu okresnej komisie mládeže.
     Do Knihy  zaslúžilých členov DPO SR k Michalovi Jakubčovi , Jánovi Alžbetkinovi  st. , Jánovi Jurčíkovi st. a Františkovi Dominikovi pribudol ďalší občan Spišského Bystrého – František KUNDIS, ktorý si túto poctu oprávnene zaslúži.

Ondrej Klimo
OV DPO POPRAD

Facebook comments: