Jubilant František KUNDIS

   Významného životného jubilea 65. narodenín  sa dožil  veliteľ  DHZ Spišské Bystré okres Poprad, okresný veliteľ DPO SR  - podpredseda ÚzV DPO SR Poprad František KUNDIS.     

   Od vstupu  do radov dobrovoľných hasičov  v roku 1975 do roku 1989  sa aktívne zapájal do činnosti ako člen výboru – preventivár  požiarnej ochrany obce, odvtedy je  organizátorom a vykonávateľom  preventívnej i represívnej  protipožiarnej ochrany v obci. V roku 1989 bol zvolený za veliteľa DHZ – funkciu veľmi zodpovedne vykonáva až doteraz. Pod jeho dlhoročným vedením hasičské družstvá žiakov, dorastu i dospelých  zo Spišského Bystrého dosiahli viaceré významné úspechy v hasičských súťažiach  i v krajských a celoštátnych súťažiach  a vzorne reprezentovali rodnú obec na tomto úseku činnosti.

   Dlhoročne aktívne  pracuje i v okrskovom systéme v okrese Poprad, od roku 2004 až doposiaľ je  veliteľom okrsku č. 4. V zastávaných  funkciách využíva dlhoročné praktické skúsenosti i skúsenosti teoretické nadobudnuté v školeniach realizovaných OV DPO Poprad (kurz preventivárov PO okrskových funkcionárov, vedúcich mládeže i školenia rozhodcov súťaží dospelých a mládeže). Absolvoval  i viaceré odborné školenia a skúšky  v Odbornej škole požiarnej ochrany v Martine - preventivár PO obce, veliteľ DHZ, okrskový veliteľ,  veliteľ a člen zásahovej jednotky DHZ.

   Je držiteľom viacerých čestných uznaní a  vyznamenaní DPO. V roku  2013 k nim pribudlo vyznamenanie najvyššie - Zaslúžilý člen DPO SR. V roku 2015  dostal stužku Za vernosť      za 40 rokov  aktívnej činnosti v DPO. V roku 2010 získal odznak odbornosti  Hasič I. stupňa  a v roku 2016 i odznak Vedúci mládeže I. V tomto roku mu bola udelená medaila Rad sv. Floriána.

   Pre bohaté skúsenosti i prirodzenú autoritu bol začiatkom tohto  roku na okresnom valnom zhromaždení delegátov DHZ okresu Poprad zvolený za okresného veliteľa - podpredsedu ÚzV DPO SR.

   K významnému životnému jubileu  hasiči zo Spišského Bystrého  želajú veľa zdravia.

   K blahoželaniu sa pripájajú i členovia ÚzO DPO SR Poprad.

                                                                                                              Ondrej Klimo

Facebook comments: