VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína: požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  11. august  2018 – sobota o 9:30 hod.
Spišské Bystré - Kubašok
 Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram :   

8:30 -  9:00  –  prezentácia hasičských družstiev

9:00             –  porada rozhodcov

9:15             –  slávnostný nástup, otvorenie súťaže

9:30            –  plnenie disciplíny požiarny útok

11:30             –  predpokladané vyhodnotenie súťaže

Organizačné pokyny :

1. Podmienky účasti v súťaži :

 

 • zaslanie záväznej prihlášky družstiev na email  marusinmar@gmail.com alebo telefonicky  na čísle :           0903 471 207 do 9.8.2018 do 20.00 hodiny
 • v prípade, že súťažné družstvo sa zúčastňuje v tomto roku súťaže v okrese Poprad po prvý krát, odovzdá sčítacej komisii riadne vyplnené tlačivo „Prihláška – hasičské družstvo mladých hasičov – požiarny útok s vodou“    je  zverejnená  na www.podtatranskahl.skwww.ovdpopoprad.717.cz   Pravidlá
 • pri vstupnej kontrole sa každý člen preukáže platným členským preukazom mladého hasiča riadne vyplneným  s aktuálnou fotografiou a vlastnoručným  podpisom člena i súhlasom   / podpisom /  zákonného zástupcu / rodiča / a preukazom poistenca zdravotnej poisťovne (stačí fotokópia).
 • veliteľ družstva zabezpečí u všetkých členov družstva oboznámenie sa so smernicami súťaže a ich dodržiavanie, disciplinovanosť členov družstva, ich slušné vystupovanie a ustrojenie.  Družstvo môže byť vylúčené zo súťaže za neslušné správanie voči rozhodcom a organizátorom súťaže v priebehu celej súťaže, tiež za úmyselné prerušenie činnosti časomiery, alebo úmyselné poškodenie iného zariadenia organizátora.

 

2. Technické podmienky súťaže :

 

 • v zmysle Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ – požiarny útok s vodou, novelizovaných od 1.1.2018. zverejnených na www.dposr.sk  aj   www.podtatranskahl.sk
 • každé družstvo má v súťaži iba jeden pokus,  
 • organizátor súťaže si vyhradzuje právo na kontrolu náradia pred alebo po ukončení útoku, ako meranie dĺžky a priemeru hadíc i kontrolu ostatného náradia či vyhovuje Pravidlám pre celoštátnu hru Plameň.
 •  v prípade malého počtu prihlásených družstiev  bude zúčastneným družstvám na požiadanie umožnený druhý pokus. O tejto možnosti budú zúčastnene družstva informované po porade rozhodcov.

 

3. Štartovné:

 •  štartovné je  4 eurá za každé  hasičské družstvo, ktoré je potrebné uhradiť pri prezentácii družstiev, kde obdržíte potvrdenie o zaplatení
 •  družstvu, ktoré nebude mať do začiatku  plnenia disciplíny uhradené štartovné, nebude umožnený štart

4. Stravovanie:

- súťažným družstvám,  ktoré si stravu vopred objednajú a pri prezentácii ju  uhradia, bude strava poskytnutá 

 • poplatok za jednu porciu je 1,0 €,  strava bude podávaná v priestoroch súťaže
 • súťažným družstvám,  ktoré si stravu vopred neobjednajú,  usporiadateľ  stravu nezabezpečí
 •  v priestoroch súťaže bude možnosť zakúpenia občerstvenia a náhradnej stravy

5. Ocenenia najlepších HD :

 •  KMH na 1. až  3. mieste obdržia diplom a pohár

       

Sponzori  PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :

 

FLORIAN, s.r.o., MARTIN –  komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci -   www.florian.sk

Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE – prenájom priestorov

Cukrová vata & netradičné cukrovinky – vatacukr@seznam.cz

            

Informácie o súťaži  poskytne :  

 

Martin Marušin,  Spišské Bystré,  mobil : 0903 471 207 ,mail: marusinmar@gmail.com

 František Kundis, veliteľ DHZ, t. č. 0902 694 172

Tešíme sa na Vašu účasť                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      ‘

Mgr. Marián Luha                                                                                     Martin Marušin

starosta obce                                                                                                predseda DHZ

foto:Internet

Facebook comments: