V. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

V. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína : požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  12. august  2017 – sobota o 9.30 h, Spišské Bystré-Kubašok
Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram:   

8:30 – 9:00  –  prezentácia hasičských družstiev

9:00            –  porada rozhodcov

9:15          –  slávnostný nástup, otvorenie súťaže

9:30          –  plnenie disciplíny požiarny útok

11:30          –  predpokladané vyhodnotenie súťaže

 

Organizačné pokyny :

 1. Podmienky účasti v súťaži:
 • zaslanie záväznej prihlášky družstiev na e-mail marusinmar@gmail.com alebo telefonickyna čísle : 0903 471 207 do 9.8.2017 do 20.00 hodiny.
 • súťažné družstvo odovzdá sčítacej komisii riadne vyplnenú „SÚPISKU KMH, ZÁZNAM - PÚ s vodou pre rok 2017“ súpiska jezverejnená na www.podtatranskahl.skwww.ovdpopoprad.717.cz
 • pri vstupnej kontrole sa každý člen preukáže platným členským preukazom mladého hasiča riadne vyplnenýms aktuálnou fotografiou a vlastnoručným  podpisom člena i súhlasom/ podpisom /zákonného zástupcu / rodiča / a preukazom poistenca zdravotnej poisťovne (stačí fotokópia).
 • veliteľ družstva zabezpečí u všetkých členov družstva oboznámenie sa so smernicami súťaže a ich dodržiavanie, disciplinovanosť členov družstva, ich slušné vystupovanie a ustrojenie. Družstvo môže byť vylúčené zo súťaže za neslušné správanie voči rozhodcom a organizátorom súťaže v priebehu celej súťaže, tiež za úmyselné prerušenie činnosti časomiery, alebo úmyselné poškodenie iného zariadenia organizátora.

2. Technické podmienky súťaže:

 • v zmysle smerniceOV DPO Poprad 2/2017 -súťaž mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou, zverejnenej na www.podtatranskahl.skwww.ovdpopoprad.717.cz
 • každé družstvo má v súťaži iba jeden pokus.
 • organizátor súťaže si vyhradzuje právo na kontrolu náradia pred alebo po ukončení útoku, ako meranie dĺžky a priemeru hadíc i kontrolu ostatného náradia či vyhovuje súťažnému poriadku DPO SR.
 • v prípade malého počtu prihlásených družstievbude zúčastneným družstvám na požiadanie umožnený druhý pokus. O tejto možnosti budú zúčastnene družstva informované po porade rozhodcov.

3. Štartovné:

 • štartovné je 4 eurá za každé hasičské družstvo, ktoré je potrebné uhradiť pri prezentácii družstiev, kde obdržíte potvrdenie o zaplatení
 • družstvu, ktoré nebude mať do začiatkuplnenia disciplíny uhradené štartovné, nebude umožnený štart

4. Stravovanie:

 • súťažným družstvám,  ktoré si stravu vopred objednajú a pri prezentácii ju  uhradia, bude strava poskytnutá 
 • poplatok za jednu porciu je 1,0 €,strava bude podávaná v priestoroch súťaže
 • súťažným družstvám,ktoré si stravu vopred neobjednajú,usporiadateľstravu nezabezpečí
 • v priestoroch súťaže bude možnosť zakúpenia občerstvenia a náhradnej stravy

 

5. Ocenenia najlepších HD:

 • KMH na 1. až 3. mieste obdržia diplom a pohár

 

Sponzori  PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :

FLORIAN, s.r.o., MARTIN –  komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci -   www.florian.sk

Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE – prenájom priestorov

Cukrová vata & netradičné cukrovinky – vatacukr@seznam.cz

Informácie o súťaži  poskytne :  

Martin Marušin,  Spišské Bystré,  mobil : 0903471207 ,mail: marusinmar@gmail.com

František Kundis, veliteľ DHZ, t. č. 0902 694172

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                                                                                                        ‘

Mgr. Marián Luha                                                                                     Martin Marušin

starosta obce                                                                                                predseda DHZ

Facebook comments: