Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 15. ročník

Dátum a miesto konania: 22. jún 2019 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)
Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: Družstvá mužov a žien
Program: 21:00 – príchod a prezentácia 
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže vyhodnotenie súťaže
24:00 - vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich: odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu: Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m). Môžu byť použité športové hadice.

Štartovné: 4, 00 €

Prihlasovanie Prihlásiť sa môže telefonický do 20.6.2018 na tel. čísle 0903 471 207 p. Martin Marušin ,alebo 0902 694 172 p. František Kundis.  Pri prihlasovaní uviesť, ktoré štartovné čísla Dobrovoľný hasičský zbor požaduje a záväzný počet stravy. 

Stravovanie: v prípade záujmu je stravné 2,0 -€. 

Plnenie disciplíny:

  • V zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008 a platných doplnkov vydaných ÚzO DPO SR Poprad pre rok 2019
  • počas útokov bude  osvetlená celá trať 
  • pri menšom počte družstiev ako 10 budú dva pokusy

Protesty: žiadne

Facebook comments: