Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 13. ročník

Dátum a miesto konania: 24.jún 2017 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie: Družstvá mužov a žien

Program:                 

21:00 – príchod a prezentacia

22:00  - nástup družstiev

22:10 – začiatok súťaže vyhodnotenie súťaže

24:00 -- vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich: odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu: Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m). Hadice môžu byť i športové.

Štartovné:    4, 00 €

Prihlasovanie Prihlásiť sa môže telefonicky do 22.6.2017 na tel.čísle 0903 471 207 p.Martin Marušin ,alebo 0902 694 172 p. František Kundis. Pri prihlasovaní uviesť, ktoré štartovné čísla Dobrovoľný hasičský zbor požaduje a záväzný počet stravy.

Stravovanie: v prípade záujmu je stravné 2, 00 -€.

Plnenie disciplíny:

  • V zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008 a platných doplnkov vydaných OV DPO Poprad pre rok 2017
  • počas útokov bude osvetlená celá trať
  • pri menšom počte družstiev ako 10 budú dva pokusy

Protesty: žiadne                             

                                                                       ______________________________

 

                                                                                                          (veliteľ DHZ)

                                                                                                     František Kundis

 

Fotografie: 
Facebook comments: