Ján FRIS – zaslúžilý člen DPO SR

Medzi zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) sa zaradil aj vrchný inšpektor Ján FRIS, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Spišskom Bystrom. Za účasti manželky  Veroniky Frisovej a okresného veliteľa DPO SR Poprad Františka Kundisa   na slávnostnom akte odovzdávania najvyššieho vyznamenania DPO SR – čestného titulu „ Zaslúžilý člen DPO SR „  dňa 4.4.2017 v Žiline mu bola udelená medaila za celoživotnú záslužnú prácu vykonávanú v dobrovoľnej požiarnej ochrane.

   Od vstupu  do radov dobrovoľných hasičov  v roku 1975  sa aktívne zapája do činnosti ako člen výboru DHZ  (v rokoch 1986 – 1989  veliteľ DHZ). Bol i je organizátorom a vykonávateľom  preventívnej i represívnej  protipožiarnej ochrany v rodnej obci Spišské Bystré i v okrese Poprad. Po ukončení strednej školy v roku 1975 nastúpil ako tajomník pre školenie a výcvik  na OV ZPO Poprad. Následne  od roku 1981 pracoval vo Vagónke Poprad ako hasič z povolania, kde sa v roku 1986 stal veliteľom Závodného požiarneho útvaru. Od roku 1990 bol členom jednotky Zboru požiarnej ochrany Okresného úradu v Poprade až do roku 2012, kedy odišiel do výsluhového dôchodku ako veliteľ zmeny.

   Pod jeho vedením hasičské družstvá žiakov, dorastu i dospelých  zo Spišského Bystrého dosiahli niekoľkokrát viaceré významné úspechy v hasičských súťažiach  i v krajských a celoštátnych súťažiach  a vzorne reprezentovali rodnú obec na tomto úseku činnosti. Vychoval desiatky  dobrovoľných hasičov a hasičiek  i profesionálnych, ktorým vždy vštepoval nezištne poskytnúť pomoc v núdzi a lásku k blížnemu.

   Dlhoročne aktívne   pracoval i pracuje  v okrskovom systéme v okrese Poprad v okrsku č. 4 (i v predsedníctve OV DPO Poprad, kde v rokoch v rokoch 1996 – 2002 bol okresným veliteľom DPO  a predsedom sekcie rozhodcov). Vo všetkých zastávaných  funkciách využíva dlhoročné praktické i teoretické  skúsenosti nadobudnuté v školeniach absolvovaných ako profesionálny hasič a v školeniach realizovaných OV DPO Poprad  i  v Odbornej škole požiarnej ochrany v Martine, kde štúdium absolvoval v rokoch 1976 - 1978. Ako lektor OV DPO Poprad i KV DPO Prešov uskutočnil viaceré odborné školenia členov naposledy školenie rozhodcov. Podieľa sa i na príprave, organizovaní a realizácii odbornej prípravy členov zaradených do zásahových  hasičských  jednotiek. Vďaka jeho nadobudnutej odbornosti i zanietenosti  pre ochranu pred požiarmi, je dlhoročným  aktívnym členom Republikového výcvikového štábu, kde svojimi návrhmi prispieva k rozvoju DPO a zúčastňuje sa  ako spoluorganizátor a  hlavný rozhodca hasičských súťaži nielen v rámci okresu ale i kraja a Slovenska.

   Počas pôsobenia v DHZ ako člen hasičského družstva mužov do 35 a neskôr nad 35 rokov získal množstvo ocenení. Je držiteľom viacerých čestných uznaní a  vyznamenaní DPO (medaila M. Schmidta Za zásluhy o výcvik, medaila Za príkladnú prácu, medaila Za zásluhy  i medaila Za mimoriadne zásluhy. V roku 1978 získal titul Vzorný požiarnik I. stupňa i 1. výkonnostnú triedu. V roku 2005 bol ocenený medailou Za odvahu a statočnosť za aktívnu účasť pri likvidácii rozsiahleho požiaru vo Vysokých Tatrách. V roku 2015  dostal i medailu Za vernosť za 40 rokov  aktívnej činnosti v DPO. V roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín bol  za celoživotnú obetavú činnosť v požiarnej ochrane navrhnutý Okresným výborom DPO Poprad na udelenie čestného titulu Zaslúžilý člen DPO SR.

   Do Knihy zaslúžilých členov DPO SR k  neb. Michalovi Jakubčovi, Jánovi Alžbetkinovi st., Jánovi Jurčíkovi st., Františkovi Dominikovi a Františkovi Kundisovi pribudol ďalší občan Spišského Bystrého – Ján FRIS, ktorý si túto poctu oprávnene zaslúži.

   Členovia DHZ Spišské Bystré i hasiči okresu Poprad Jankovi Frisovi k titulu srdečne blahoželajú, prajú pevné zdravie, veľa šťastia a pohody medzi najbližšími i hasičmi. Ku gratulácii sa pripája i Územný výbor DPO  SR Poprad.

                                                                                                                Ondrej Klimo

                                                                                                         ÚzV DPO SR POPRAD

Facebook comments: