120 rokov dobrovoľného hasičstva v Spišskom Bystrom

   Nedeľa 20.septembra 2015 – ako každá iná, ale pre dobrovoľných hasičov zo Spišského Bystrého okres Poprad  mimoriadne slávnostná. Oslavujú totiž stodvadsiate  výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

   Krátke zvítanie  prítomných pred  miestnou hasičskou zbrojnicou a jednotka po zoradení vpochodovala do  r.k. kostola sv. Michala archanjela. V čele sprievodu kráčal  rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. prof. Jozef Jarab, PhD. ( duchovný správca farnosti Spišské Bystré v rokoch 1984 - 1990), veliteľ DHZ Spišské Bystré František Kundis a  osem vlakonosičov s historickými  zástavami hasičských zborov  z okrsku č. 4, kam Spišské Bystré patrí. Kostolom sa niesol hlas organu, keď doňho vstúpili vzácni hostia – prezident  DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, predseda KV DPO Prešov a OV DPO Poprad Marián Rušin, miestny  starosta obce Mgr. Marián Luha , ďalší významní  hostia,  uniformovaní dobrovoľní hasiči   okresu Poprad  i domáci hasiči.

    Vo veľmi pôsobivej kázni sa prítomným prihovoril  Mons. prof. J. Jarab, ktorý vyzdvihol  neoceniteľný význam dobrovoľného hasičstva v našej spoločnosti.
   Po skončení slávnostnej svätej omše sa kvôli zlému počasiu oslava presunula do telocvične miestnej ZŠ (pôvodne sa mala konať pred budovou Obecného úradu). Prítomných privítal predseda DHZ  Martin Marušin. V krátkom príhovore oboznámil zúčastnených s doterajšou históriou a úspechmi  zboru. Prítomných pozdravil  starosta obce Mgr. Marián Luha i  prezident DPO SR Ladislav Pethö ,  ktorí poďakovali hasičom za ich  nezištnú prácu a povzbudili ich do ďalšej činnosti.  Za  dlhodobú aktívnu prácu Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskom Bystrom  Prezídium DPO SR udelilo stuhu k Čestnej zástave DPO SR  , ktorú osobne k nej  pripol p. prezident DPO SR. V ďalšom programe v sprievode spevu  domáceho Folklórneho súboru Rovienka  boli ocenení členovia DHZ i hostia osláv a zástupcovia bratských zborov  okolitých obcí  – prevzali   pamätnú plaketu vydanú pri príležitosti 120.výročia založenia nášho DHZ i buletin o histórii DHZ v Spišskom Bystrom, ktorý spracoval Ján Alžbetkin st.. Nezabudlo sa ani na mladých hasičov i na vicemajsterky -  družstvo žien ( 2. miesto na MSR DHZ v Turanoch t.r.) za vzornú reprezentáciu obce i DHZ.
   Potom pred telocvičňou všetkým prítomným predviedli svoju šikovnosť miestní mladí hasiči - škôlkari a prváci. Predviedli  nacvičený  požiarny útok CTIF a za veľkého potlesku  „uhasili oheň“ našťastie len namaľovaný na kartóne. Za ich prípravu patrí vďaka p .Terézii Šifrovej a p. Anne Baranovej. Nasledovala ukážka hasenia požiaru staručkou funkčnou ručnou striekačkou - " špricou " zakúpenou v roku 1901. Ukážku hasenia predviedli "starí páni " - bývalí aktívni hasiči podľa Cvičebníka z roku 1952. Po zahasení simulovaného požiaru sa nedali zahanbiť ani dámy – mamičky, ktoré preukázali svoju zručnosť pri hasení s prvou motorovou striekačkou v obci zn. HEROLD TRIUMPH II/3 vyrobenou firmou Richard HEROLD v Chomutove v Českej republike v roku 1929 a zakúpenou po zbierke miestnych občanov v roku 1930. Pri krásnom zvuku motora striekačky bol požiar uhasený.  Aj všetky tieto dámy boli členkami  hasičských  družstiev súťažiacich za náš DHZ.

  Vzácni hostia  po oficiálnom programe sa zúčastnili slávnostného obedu a členovia nášho DHZ spolu s hasičmi z okrsku sa presunuli  do  blízkeho areálu DHZ pri obci - do Kubašku, kde mala byť súťaž v požiarnom útoku , ale kvôli silnému dažďu bola zrušená. A tak si aspoň všetci pochutnali na pripravenom guláši . Starší členovia sa  rozhovorili a spomínali na to, čo pekné spolu s hasičmi zažili, aké ťažkosti museli prekonávať, porovnávali akú mali požiarnu  techniku a možnosti pred mnohými rokmi a aká je dnes, spomínali na mnohých hasičov a ľudí z obce, ktorí sa pričinili o zachovanie DHZ v Spišskom Bystrom - Kubachoch ( Kubachy - pôvodný názov obce do roku 1948).

   V závere sa zhodli, že aj táto naša oslava vzniku DHZ by sa nemohla uskutočniť bez pomoci mnohých dobrých ľudí, ktorí  ju pomohli zorganizovať a ktorým chceme úprimne poďakovať. Nech ešte dlho žijú dobrovoľní hasiči, ktorí chcú pomáhať svojim blížnym bez ohľadu na svoj voľný čas, na ohodnotenie, zachovávajúc myšlienku hymny kubašských hasičov, ktorú už dlhé roky spievame pri spoločných akciách :

„Stal som sa hasičom
z lásky ku blížnemu,
/:aby som uhájil:/
 majetok každému.

V ohnivých plameňoch
rudá krv zapláva,
/:vyšľahne vysoko:/
hlas trúby volá.

Hneď skočím, nemeškám,
v to miesto pospiecham,
/:vrhnem sa v plamene:/
život svoj v obeť dám.

Nežiadam si za to
peniaze, odmenu,
/:len keď som vyhovel:/
príkazu Božiemu.“      

                                                                               František Kundis, veliteľ DHZ Spišské Bystré

Fotografie: 
Facebook comments: