Východoslovenská súťaž hasičského dorastu

organizačné zabezpečenie - pozvánka

KV DPO Prešov a KV DPO Košice v spolupráci s DHZ Spišský Štiavnik okres Poprad Vás pozývajú

na 3. ročník Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu

Dátum a miesto konania: 19.9.2015  -  sobota   o 13 00 hodine futbalové ihrisko Spišský Štiavnik -  okres Poprad

Súťažné kategórie a pravidlá súťaže:

Súťažiť sa bude podľa novelizovaného  Súťažného poriadku DPOP SR platného od 1.1.2014 s výnimkou – nebude použitý pretlakový ventil v kategóriách  DORASTENCI a DORASTENKY . HD má 8 členov  ( 7 členov + veliteľ – nie je podmienkou). Súťažnou disciplínou je požiarny útok s vodou - 2 pokusy na sklápacie terče s elektrickou časomierou.

Vykonanie disciplíny :  

Viď: Súťažný poriadok DPO SR s výnimkou - nebude použitý pretlakový ventil. Súťaží sa s hadicami B75 a C52. Čas na prípravu bude max. 3 minúty. Časomiera bude elektronická s fotobunkou na štarte, terče budú sklopné.

Účastníci:

Dobrovoľné hasičské zbory Košického a Prešovského kraja -  hasičské družstvá dorastu

 

Časový plán súťaže:

                                12,00  h   -   zraz zúčastnených HD, prezentácia

                               12,30  h  -   porada rozhodcov, porada veliteľov HD

                                13,00 h  -   slávnostný nástup, otvorenie súťaže

                 13,15  h -    plnenie súťažnej disciplíny                               

             do 30 minút po skončení -    nástup, vyhodnotenie súťaže

Výstroj :

jednotná, vhodná šnurovacia obuv /pracovná, alebo športová/, prilby bez úprav a opasky. Rozhodcovia vychádzkové rovnošaty s doplnkami podľa počasia.

Doprava:

na vlastné náklady DHZ

Štartovné, stravovanie:

štartovný poplatok 8,– €, ktorý treba odovzdať pri prezentácií, kde dostanete potvrdenie o zaplatení.

Stravu garantuje organizátor súťaže  len prihláseným na stravu –  porcia 2 eurá .

Bezpečnosť a disciplína :

Velitelia HD na samotnej súťaži vrátane cesty tam a späť sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti. Prísne sa zakazuje požitie alkoholických nápojov a iných podporných prostriedkov pred a počas súťaže a počas záverečného nástupu, inak hrozí HD vylúčenie zo súťaže.

Protesty :

Protest je možné podať hlavnému rozhodcovi do 10 minút od skončenia pokusu s vkladom 10,– €. Protest sa môže týkať len vlastného HD v súvislosti   s porušením Súťažného poriadku DPO SR. V prípade uznania protestu bude vklad vrátený. Odvolaciu komisiu tvorí štáb súťaže.

Prihlášky – prezenčné listiny:

Priložené v prílohe je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaže. Taktiež odporúčame pri prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce. Jednotlivé  DHZ nahlásia účasť hasičských družstiev a počet stravy  do 17.9.2015  mail :  brutovsky.d@gmail.com  alebo 0918 888 732.

Vecné ceny:

Zabezpečí organizátor súťaže. Každé HD získa diplom o účasti a tri najlepšie HD dorastencov a dorasteniek získajú vecné ceny.

Upozornenia :

 

Kontrola totožnosti bude vykonaná vstupnou kontrolou podľa článku 3 Súťažného poriadku hasičského dorastu pred vykonaním obidvoch pokusov.  Horná veková hranica u účastníkov súťaže je 18 rokov – v deň súťaže 19.9.2015 súťažiaci nesmie dovŕšiť 19 rokov, musí byť splnená podmienka dobrého zdravotného stavu Členovia HD sa preukážu členským preukazom  DPO s nalepenou členskou známkou na rok 2015 a preukazom totožnosti ( OP, VP,  cestovný pas). Technická kontrola bude vykonaná pred každým štartom, po ukončení pokusu bude skontrolovaná 1 hadica.

Hasičské družstvo si v prípade potreby môže  požičať jedného člena – členku z iného družstva – každý súťažiaci – súťažiaca môže súťažiť  len  v jednom inom družstve.

Vyhodnotenie:

Do celkového hodnotenia sa počíta lepší pokus a víťazom sa stáva HD s najnižším časom. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30 minút po ukončení disciplíny.

Prijmite srdečné pozvanie na túto súťaž.

Štáb súťaže OV DPO POPRAD a DHZ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

foto: hranovnica.sk

Facebook comments: