O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré 2015

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Základná škola Spišské Bystré, Obecný úrad Spišské Bystré

Smernice k zabezpečeniu XII. ročníka súťaže „O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré “

Dátum a miesto konania: 18.4.2015 - sobota v areáli ZŠ - ihrisko s umelým povrchom (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ) v Spišskom Bystrom

Súťaž je zaradená do 15. ročníka PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH HASIČOV

SPONZORI POMH : FLORIAN, s.r.o., Martin – www.florian.sk, Poľnohospodárske družstvo Batizovce – prenájom priestorov, Nadácia CHEMOSVIT – www.chemosvit.sk, vata & netradičné cukrovinky – vatacukr@seznam.cz 

Kategórie : v zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2015 pre  5-členné kolektívy mladých hasičov  : prvá – kolektívy chlapcov a zmiešané, druhá – dievčatá,  od 8 do 15 rokov. Každý MH  sa preukáže preukazom MH s fotografiou a preukazom zdravotnej poisťovne (stačí fotokópia). V prípade nepredloženia oboch preukazov alebo neplatného preukazu bude MH počítaný maximálny vek, t.j. 15 rokov. V prípade zistenia podvodu bude KMH vylúčený zo súťaže.

Pozvaní : KMH podľa pozvania organizátorov a KMH z okresu Poprad

Štartovné poradie : podľa prihlasovania KMH z jedného DHZ alebo ZŠ pôjdu za sebou

Prihlášky: V zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2015. Každá DHZ, príp. ZŠ môže prihlásiť do súťaže viac kolektívov. V prípade neprihlásenia KMH do termínu podľa týchto „ Smerníc ...“, výsledok dosiahnutý v tejto súťaži nebude počítaný do „ Podtatranskej olympiády MH“ a usporiadateľ nezabezpečí KMH stravu. Prihlásiť sa môže telefonicky do 16.04.2015 na ísle 0903 471 207 - Martin Marušin, alebo 0902 694 172 – František Kundis.

Štartovné : Za každý 5 – členný kolektív je 3,50,- €

Stravné : 1 porcia párky + čaj - 1,00 - €

Poplatok za štartovné a stravné sa zaplatí pri prezentácii.

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor

Časový rozpis :

8.00 – 8.30 prezentácia

8.45 nástup

9.00 plnenie súťažných disciplín

vyhlásenie výsledkov – 15 minút po ukončení disciplín

Vstup do telocvične bude povolený iba v čistej športovej obuvi vhodnej do telocvične ,v prezuvkách alebo v návlekoch !!! Platí to aj pre vedúcich a divákov. 

Doterajší víťazi:
ROČNÍK: CHLAPCI: DIEVČATÁ:
I. ročník Gerlachov Sp. Bystré
II. ročník Šuňava Sp. Bystré
III. ročník Šuňava Sp. Bystré
IV. ročník Šuňava ZŠ Šuňava
V. ročník Šuňava ZŠ Šuňava
VI. ročník Gerlachov ZŠ Šuňava
VII. ročník Gerlachov Sp. Bystré
VIII. ročník Gerlachov Šuňava
IX. ročník Sp.Podhradie ZŠ Šuňava
X. ročník Gerlachov ZŠ Šuňava
XI. ročník Holumnica ZŠ Šuňava

Plnenie súťažných disciplín :

Súťaž prebieha podľa   Pravidiel pre celoštátnu hru „PLAMEŇ“ platných 1.1.2014 , Smernice OV DPO Poprad 1/2015 pre súťaž 5 členných KMH  a týchto smerníc.

1. Štafeta 5 x 30 m( v telocvični 5x25 m)

- bude sa riadiť podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2014 a v zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2015.

V prípade, že sa bude súťažiť v telocvični na piatom úseku pospájané náradie ostáva na mieste.

2. Uzlová štafeta

- bude vykonaná v zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2015.

3. Štafeta dvojíc

- bude vykonaná v zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2015.

V telocvični – dĺžka dráhy 25 m, ďalej podľa smernice OV DPO Poprad 1/2015.

Protesty: v zmysle Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2014 a v zmysle smernice OV DPO Poprad 1/2014, s pripojením vkladu vo výške 4 €.

MTZ: Pri súťaži v hale náradie a výzbroj zabezpečí usporiadateľ jednotné. V prípade konania súťaže vonku môže kolektív použiť náradie vlastné. Podrobnosti k MTZ sú v Smernici OV DPO Poprad 1/2015 – bod 6. Na všetkých polospojkách musí byť tesnenie.

Ustrojenie : V zmysle Pokynov a organizačného zabezpečenia okresného kola hry Plameň 2015 a smernice OV DPO Poprad 1/2015.

Celkové hodnotenie: víťazom sa stane KMH, ktorý dosiahne najnižší počet bodov (1sekunda  = 1 bod). Rozhodujúci je súčet časov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach, pričom sa od výsledného času odpočítajú výhodové body za vek.

Tabuľka výhodových bodov podľa veku: podľa smernice OV DPO Poprad 1/2015 – je uvedená v prílohe týchto smerníc v jednotnom tlačive „Súpiska KMH – ROK 2015“. V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie v štafete 5 x 30 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete.

Informácie: www.ovdpopoprad.717.cz, www.hasici.sk

V prípade nešportového a nedisciplinovaného správania bude družstvo zo súťaže vylúčené.

 

Gabrik Robert, veliteľ DHZ, v.r.                                                Marušin Martin, predseda DHZ , v.r. 

 veliteľ DHZ                                                     predseda DHZ

 

aktualizované 28.3.2014

 

Facebook comments: