Významné životné jubileum

Významného životného jubilea 75. narodenín sa 1. novembra dožil vrchný inšpektor Ján ALŽBETKIN, člen DHZ Spišské Bystré okres Poprad . Vyrastal v rodnej obci s dlhoročnými tradíciami hasičstva a dobrým zabezpečovaním ochrany pred požiarmi. V roku 1958 sa tu stal členom požiarneho zboru a od vstupu sa aktívne zapájal do činnosti ako člen zásahovej jednotky, strojník i vodič požiarneho vozidla. Počas celej svojej činnosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore i v OV DPO Poprad vykonával viaceré rôzne funkcie. Celý svoj život zasvätil ochrane pred požiarmi a najmä výchove mladých v tejto oblasti. Svoje bohaté praktické skúsenosti uplatňoval i v dlhoročnej aktívnej činnosti v predsedníctve Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad, kde v rokoch 1975 až 1990 vykonával funkciu predsedu komisie mládeže a vštepoval hasičskej mladi lásku k ochrane pred požiarmi.

V roku 1990 bol zvolený za predsedu OV DPO Poprad. Vo funkcii zotrval až do roku 2012. Pod jeho vedením dobrovoľné hasičské zbory dosiahli mnohé významné úspechy najmä na úseku preventívno-výchovnej činnosti .

Za dlhoročnú aktívnu činnosť bol ocenený viacerými čestnými uznaniami a medailami DPO SR – Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy v DPO SR, medailou M. Schmidta Za zásluhy o výcvik i medailou Za vernosť v DPO za 50 rokov.

V roku 1999 pri príležitosti 60. narodenín k nim pribudlo najvyššie vyznamenanie – Zaslúžilý člen DPO SR a stal vedúcim 21-členného Aktívu zaslúžilých členov OV DPO Poprad.

Výbor DHZ Spišské Bystré do ďalších rokov života želá pevné zdravie, Božie požehnanie i spokojnosť medzi najbližšími. K blahoželaniu sa pripájajú i členovia DHZ okresu Poprad.

.

Ondrej KLIMO

Facebook comments: