Smernice k zabezpečeniu XV. ročníka súťaže O pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Obecný úrad Spišské Bystré

Smernice k zabezpečeniu XV. ročníka súťaže „O pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré“

Dátum a miesto konania : 14.4.2018 - sobota v areáli ZŠ - ihrisko s umelým povrchom
(v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ) v Spišskom Bystrom
Súťaž je zaradená do 18. ročníka PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH
HASIČOV

SPONZORI POMH : FLORIAN, s.r.o., Martin – www.florian.sk , Poľnohospodárske
družstvo Batizovce – prenájom priestorov, Nadácia CHEMOSVIT – www.chemosvit.sk ,
vata & netradičné cukrovinky – vatacukr@seznam.cz
Kategórie : v zmysle smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018 pre 5-členné kolektívy mladých
hasičov : prvá – kolektívy chlapcov a zmiešané, druhá – dievčatá, od 8 do 16 rokov. Vek sa
overuje v deň konania súťaže. Súťažiaci v roku konania súťaže (2018)nesmie dovŕšiť 17
rokov ( ročník narodenia 2001) . Každý MH sa preukáže preukazom MH s fotografiou a
preukazom zdravotnej poisťovne (stačí fotokópia). V prípade nepredloženia oboch preukazov
alebo neplatného preukazu nebude MH hodnotený. V prípade zistenia podvodu bude KMH
vylúčený zo súťaže.
Štartovné poradie : podľa prihlasovania KMH, v prípade potreby požiadať o nižšie št. číslo
Prihlášky : V zmysle smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018. Každá DHZ, príp. ZŠ môže
prihlásiť do súťaže viac kolektívov. V prípade neprihlásenia KMH do termínu podľa týchto
„ Smerníc ...“, výsledok dosiahnutý v tejto súťaži nebude počítaný do „ Podtatranskej
olympiády MH“ a usporiadateľ nezabezpečí KMH stravu. Prihlásiť sa môže telefonicky
do 12.4.2018 na čísle 0903 471 207 - Martin Marušin, alebo 0902 694 172 – František Kundis

Štartovné : Za každý 5 – členný kolektív je 3,50 ,- €
Stravné : 1 porcia párky + čaj - 1,00 - €
Poplatok za štartovné a stravné sa zaplatí pri prezentácii.
Zdravotná služba : Zabezpečí organizátor
Časový rozpis : 8.00 – 8.30 h prezentácia
8.40 h nástup
8.50 h porada vedúcich KMH
9.00 h plnenie súťažných disciplín
vyhlásenie výsledkov – 15 minút po ukončení disciplín

Vstup do telocvične bude povolený iba v čistej športovej obuvi vhodnej do
telocvične ,v prezuvkách alebo v návlekoch !!! Platí to aj pre vedúcich a
divákov.

Doterajší víťazi :

ROČNÍK
CHLAPCI 
DIEVČATÁ

I.
Šuňava
Sp. Bystré

II.
Šuňava
Sp. Bystré

III.
Šuňava
Sp. Bystré

IV.
Šuňava
ZŠ Šuňava

V.
Šuňava
ZŠ Šuňava

VI.
Gerlachov
ZŠ Šuňava

VII.
Gerlachov
Sp. Bystré

VIII.
Gerlachov
ZŠ Šuňava

IX.
Sp.Podhradie
ZŠ Šuňava

X.
Gerlachov
ZŠ Šuňava

XI.
Holumnica
ZŠ Šuňava

XII.
Šuňava
ZŠ Šuňava

XIII.
Šuňava
Sp. Bystré

XIV.
Šuňava
Sp. Bystré

Plnenie súťažných disciplín :
Súťaž prebieha podľa Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných 1.1.2018 , Smernice
ÚzO DPO SR Poprad 1/2018 pre súťaž 5 členných KMH a týchto smerníc.
1. Štafeta 5 x 30 m ( v telocvični 5x25 m)
bude sa riadiť podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2018 a v zmysle
Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018
V prípade, že sa bude súťažiť v telocvični na piatom úseku pospájané náradie ostáva na
mieste.
2. Uzlová štafeta
bude vykonaná v zmysle Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018
3. Štafeta dvojíc
bude vykonaná v zmysle Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018
V telocvični – dĺžka dráhy 25 m, ostatné podľa Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018
Protesty : v zmysle Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2018 a v zmysle
Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018, s pripojením vkladu vo výške 5 €.
MTZ : Pri súťaži v hale náradie a výzbroj zabezpečí usporiadateľ jednotné. V prípade
konania súťaže vonku môže kolektív použiť náradie vlastné. Podrobnosti k MTZ sú
v Smernici ÚzO DPO SR Poprad 1/2018. Na všetkých polospojkách musí byť tesnenie.
Ustrojenie : V zmysle Pokynov a organizačného zabezpečenia Územného kola hry Plameň
2018 a Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018. Celkové hodnotenie : víťazom sa stane
KMH, ktorý dosiahne najnižší počet bodov (1 sekunda = 1 bod). Rozhodujúci je súčet časov
dosiahnutých v jednotlivých disciplínach, pričom sa od výsledného času odpočítajú výhodové
body za vek.
Tabuľka výhodových bodov podľa veku : podľa Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2018 –
je uvedená v jednotnom tlačive „ ROK 2018 - Súpiska KMH pre 5-členné družstvá “
zverejnenom na www.podtatranskahl.sk . V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení
rozhodne lepšie umiestnenie v štafete 5 x 30 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete.

Kundis František, veliteľ DHZ, v.r. Marušin Martin, predseda DHZ, v. r.

Facebook comments: