OZNAM

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie telocvične, je hasičský futbalový turnaj zrušený. Za pochopenie ďakujeme. Výbor DHZ Spišské Bystré.

Jubilant František KUNDIS

   Významného životného jubilea 65. narodenín  sa dožil  veliteľ  DHZ Spišské Bystré okres Poprad, okresný veliteľ DPO SR  - podpredseda ÚzV DPO SR Poprad František KUNDIS.     

   Od vstupu  do radov dobrovoľných hasičov  v roku 1975 do roku 1989  sa aktívne zapájal do činnosti ako člen výboru – preventivár  požiarnej ochrany obce, odvtedy je  organizátorom a vykonávateľom  preventívnej i represívnej  protipožiarnej ochrany v obci. V roku 1989 bol zvolený za veliteľa DHZ – funkciu veľmi zodpovedne vykonáva až doteraz. Pod jeho dlhoročným vedením hasičské družstvá žiakov, dorastu i dospelých  zo Spišského Bystrého dosiahli viaceré významné úspechy v hasičských súťažiach  i v krajských a celoštátnych súťažiach  a vzorne reprezentovali rodnú obec na tomto úseku činnosti.

   Dlhoročne aktívne  pracuje i v okrskovom systéme v okrese Poprad, od roku 2004 až doposiaľ je  veliteľom okrsku č. 4. V zastávaných  funkciách využíva dlhoročné praktické skúsenosti i skúsenosti teoretické nadobudnuté v školeniach realizovaných OV DPO Poprad (kurz preventivárov PO okrskových funkcionárov, vedúcich mládeže i školenia rozhodcov súťaží dospelých a mládeže). Absolvoval  i viaceré odborné školenia a skúšky  v Odbornej škole požiarnej ochrany v Martine - preventivár PO obce, veliteľ DHZ, okrskový veliteľ,  veliteľ a člen zásahovej jednotky DHZ.

   Je držiteľom viacerých čestných uznaní a  vyznamenaní DPO. V roku  2013 k nim pribudlo vyznamenanie najvyššie - Zaslúžilý člen DPO SR. V roku 2015  dostal stužku Za vernosť      za 40 rokov  aktívnej činnosti v DPO. V roku 2010 získal odznak odbornosti  Hasič I. stupňa  a v roku 2016 i odznak Vedúci mládeže I. V tomto roku mu bola udelená medaila Rad sv. Floriána.

   Pre bohaté skúsenosti i prirodzenú autoritu bol začiatkom tohto  roku na okresnom valnom zhromaždení delegátov DHZ okresu Poprad zvolený za okresného veliteľa - podpredsedu ÚzV DPO SR.

   K významnému životnému jubileu  hasiči zo Spišského Bystrého  želajú veľa zdravia.

   K blahoželaniu sa pripájajú i členovia ÚzO DPO SR Poprad.

                                                                                                              Ondrej Klimo

Facebook comments: